เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/4780
วันที่: 13 มิถุนายน 2559
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการรับจ้างติดตั้งไลน์พ่นสี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10) , มาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร และ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ฯ
ข้อหารือ           ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการรับจ้างติดตั้งไลน์พ่นสี โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
          1.บริษัทฯ ประกอบกิจการรับจ้างติดตั้งระบบพ่นสี (ไลน์พ่นสี) เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบพ่นสี ระบบป้องกันสนิม และขจัดน้ำเสีย ผลิตผนังสำหรับห้องพ่นสีให้กับลูกค้าที่ประกอบกิจการผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ล้อแม็กรถยนต์ กิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือลูกค้าที่ประกอบกิจการผลิตลิฟท์ โดยขั้นตอนติดตั้งไลน์พ่นสี บริษัทฯ จะให้วิศวกรออกแบบไลน์พ่นสีตามความต้องการของลูกค้า ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า หากลูกค้าตกลงตามใบเสนอราคา ลูกค้าจะออกใบสั่งซื้อให้บริษัทฯ โดยบริษัทฯ และลูกค้าอาจทำสัญญารับจ้างทำของระหว่างกันหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างกัน หลังจากนั้น บริษัทฯ จะสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการพ่นสี บริษัทฯ อาจเป็นผู้นำเข้าเองหรือลูกค้าเป็นผู้นำเข้าให้บริษัทฯ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า
          2.บริษัทฯ ตกลงรับจ้างติดตั้งไลน์พ่นสีให้แก่บริษัท บริษัท ฯ โดยไม่ได้ทำสัญญาใดๆ ระหว่างกัน มีเพียงใบเสนอราคาของบริษัทฯ และใบสั่งซื้อของบริษัท ฯ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
               2.1 บริษัทออกใบเสนอราคางานติดตั้งไลน์พ่นสี เลขที่ TM-7296-05 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ให้แก่บริษัท ฯ มูลค่าของงานรวมทั้งสิ้น 159,000,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการพ่นสี ซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ ค่าติดตั้งระบบ ค่าออกแบบ ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในประเทศ ค่าวิศวกร ค่าออกแบบ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายที่ไซต์งาน เป็นต้น โดยมูลค่าดังกล่าวไม่รวมอากรขาเข้าแต่อย่างใด เมื่อบริษัทฯ ได้ติดตั้งไลน์พ่นสีและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่บริษัท ฯ เสร็จแล้ว บริษัทฯ จะโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่บริษัท ฯ
               2.2 บริษัท ฯ ตกลงยอมรับรายละเอียดและราคาตามใบเสนอราคาของบริษัทฯ ตาม 2.1 โดยได้ออกใบสั่งซื้อเลขที่ AMEC00325817 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557
               2.3 บริษัทฯ ได้สั่งซื้อเครื่องจักรในการพ่นสีและอุปกรณ์จากผู้ขายในประเทศญี่ปุ่น โดยโอนเงินให้แก่บริษัท ฯ ผ่านธนาคาร A และบริษัทฯ เป็นผู้กระทำพิธีการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว รวมทั้งชำระอากรขา ต่อเจ้าพนักงานศุลกากร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558
               2.4 ต่อมา บริษัท ฯ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระอากรขาเข้าสำหรับการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการพ่นสีตาม 2.1 และ 2.3 เนื่องจากบริษัท ฯ มีระบบการเบิกจ่ายเงินล่าช้า และเกรงว่าจะมีการตรวจปล่อยสินค้าออกจากด่านศุลกากรล่าช้า จึงให้บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและชำระอากรขาเข้าสำหรับสินค้าดังกล่าว และให้บริษัทฯ เรียกเก็บเงินค่าอากรขาเข้าคืนจากบริษัท ฯ เท่ากับจำนวนที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปจริง (จำนวน 1,888,509 บาท) แยกต่างหากจากราคาค่าติดตั้งไลน์พ่นสี (จำนวน 159,000,000 บาท) โดยบริษัท ฯ ได้ออกใบสั่งซื้อเลขที่ AMEC00340072 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 จำนวน 1,888,509 บาท ให้บริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 แต่บริษัท ฯ ไม่ให้บริษัทฯ เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเงินค่าอากรขาเข้าที่เรียกเก็บคืน จำนวน 132,195.63 บาท โดยให้เหตุผลว่า บริษัทฯ ได้ทดรองจ่ายค่าอากรขาเข้าแทนบริษัท ฯ จึงไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเงินทดรองจ่ายดังกล่าว แต่บริษัทฯ เห็นว่า ค่าอากรขาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานติดตั้งเครื่องจักรในการพ่นสีและอุปกรณ์ จึงต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัท ฯ
          3.บริษัทฯ จึงขอหารือ ดังนี้
               3.1 กรณีบริษัทฯ เรียกเก็บค่าอากรขาเข้าคืนจากบริษัท ฯ เท่ากับจำนวนที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปจริง เข้าลักษณะเป็นเงินทดรองจ่ายที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่ อย่างไร
               3.2กรณีบริษัท ฯ จ่ายค่าอากรขาเข้าคืนให้แก่บริษัทฯ บริษัท ฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย           1. กรณีบริษัทฯ รับจ้างติดตั้งไลน์พ่นสีและอุปกรณ์ให้แก่บริษัท ฯ ตามข้อเท็จจริง เข้าลักษณะเป็นการรับจ้างทำของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และถือเป็นการให้บริการซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/1(10) และมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ต้องนำมูลค่าทั้งหมดที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการให้บริการมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากรและต้องนำรายได้จากการให้บริการดังกล่าวมารวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
          2. กรณีบริษัทฯ ได้จ่ายเงินค่าอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรในการพ่นสีและอุปกรณ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และเรียกเก็บเงินดังกล่าวคืนจากบริษัท ฯ ตามจำนวนที่จ่ายไปจริงในภายหลัง เนื่องจากบริษัท ฯตกลงให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างติดตั้งไลน์พ่นสีพร้อมอุปกรณ์นำเข้าเครื่องจักรในการพ่นสีและอุปกรณ์และชำระอากรขาเข้าแทนบริษัท ก.และให้บริษัทฯ เรียกเก็บเงินอากรขาเข้าคืนจากบริษัท ฯ แยกต่างหากจากราคาค่าติดตั้งไลน์พ่นสี โดยให้ถือว่าอากรขาเข้าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าบริการติดตั้งไลน์พ่นสี บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัท ฯ สำหรับอากรขาเข้า ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร และเมื่อบริษัท ฯ จ่ายค่าอากรขาเข้าดังกล่าวคืนให้แก่บริษัทฯ บริษัท ฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามข้อ 8 (2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้: 79/40124

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020