เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0702/5112
วันที่: 23 มิถุนายน 2559
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินได้อันเนื่องมาจากพินัยกรรม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(3) และมาตรา 50(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

          สภาฯ หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินได้อันเนื่องมาจากพินัยกรรม ซึ่งมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้


          1.สภาฯ ได้รับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามตั้งอยู่ที่ตำบลป้อมปราบ อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย (สามเพ็ง) จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามพินัยกรรมของนาย ก. ลงวันที่ 30 กันยายน 2483 โดยพินัยกรรมกำหนดไว้ดังนี้


               1.1ให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามโฉนดที่ดินเลขที่ดังกล่าวเป็นของสภาฯ


               1.2ให้บุตรหลานของนาย ก. (บุตรหลานฯ) จำนวน 15 คน และโรงพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ในต่างประเทศ ได้รับสิทธิเก็บกิน (ค่าเช่า) ตามส่วนและข้อกำหนดในพินัยกรรม โดยพินัยกรรมได้กำหนดให้สภาฯ แบ่งค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับออกเป็น 13 ส่วน กล่าวคือ สภาฯ 2 ส่วน และสำหรับส่วนที่เหลืออีก 11 ส่วน แบ่งให้โรงพยาบาล จำนวน 1 ส่วน ให้มีสิทธิเก็บกินเป็นเวลา 30 ปี และสำหรับส่วนที่เหลืออีกจำนวน 10 ส่วน แบ่งให้บุตรหลานฯ จำนวน 15 คน ให้มีสิทธิเก็บกินตลอดชีวิตของบุตรหลานฯ


          2.สภาฯ ได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับตามพินัยกรรมตาม 1.1 ไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกับเจ้าพนักงานที่ดิน และให้บุคคลอื่นเช่า โดยสภาฯ ได้บันทึกค่าเช่าที่ได้รับเป็นรายได้ เฉพาะส่วนที่สภาฯ มีสิทธิได้รับตามพินัยกรรม และสำหรับค่าเช่าส่วนที่เหลือ สภาฯ ไม่ได้บันทึกเป็นรายได้ แต่ได้นำไปลงบัญชีเป็นเงินฝากสภาฯ โดยสภาฯ ได้แบ่งค่าเช่าดังกล่าวให้บุตรหลานฯ ปีละครั้ง ตามส่วนที่กำหนดไว้ในพินัยกรรม


          3.ในปี 2558 สภาฯ แบ่งค่าเช่าที่ได้รับดังกล่าวให้กับบุตรหลานฯ จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย ผู้อยู่ในประเทศไทย จำนวน 5 ราย และผู้อยู่ในต่างประเทศ จำนวน 2 ราย ซึ่งสภาฯ ได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีที่สภาฯ จ่ายให้บุตรหลานฯ จำนวน 5 ราย ซึ่งอยู่ในประเทศไทย โดยระบุเป็นเงินได้มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรมตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร สภาฯ จึงขอหารือว่า การดำเนินการดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

แนววินิจฉัย

          กรณีตามข้อเท็จจริง สภาฯ ได้รับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามพินัยกรรมของนาย ก. โดยสภาฯ ได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้บุคคลอื่นเช่า และนำเงินค่าเช่ามาแบ่งให้บุตรหลานฯ เป็นรายปีตามส่วนที่กำหนดไว้ในพินัยกรรม เงินได้ที่บุตรหลานฯ ได้รับเข้าลักษณะเป็นเงินได้มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม ตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อสภาฯ จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าวให้แก่บุตรหลานฯ ซึ่งอยู่ในประเทศไทย สภาฯ มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(2) แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้ใช้แบบ ภ.ง.ด.2 เป็นแบบในการยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามข้อ 1(4) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 58) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538

เลขตู้: 79 40133

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020