เมนูปิด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ/2832
วันที่: 2 พฤษภาคม 2560
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการดำเนินการจัดซื้อพัสดุโดยตรงจากต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81 (2) (ค)
ข้อหารือ           สำนักงานฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อดำเนินการจัดซื้อชุดค้นหาตำแหน่ง ซึ่งเป็นพัสดุที่ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ ไว้ใช้ในราชการ สำนักงานฯ จึงขอทราบว่า กรณีที่สำนักงานฯ จะดำเนินการจัดซื้อชุดค้นหาตำแหน่ง โดยวิธีพิเศษตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นพัสดุที่ไม่จัดอยู่ในบัญชีรายการยุทธภัณฑ์ของกระทรวงกลาโหม จะมีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย           กรณีสำนักงานฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อชุดค้นหาตำแหน่งโดยตรงจากต่างประเทศ หากเป็นสินค้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร เมื่อสำนักงานฯ เป็นผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าว สำนักงานฯ จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (2) (ค) แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างไรก็ดี หากผู้ขายสินค้านั้นได้เข้ามาทำสัญญาขายสินค้าในราชอาณาจักร เมื่อสำนักงานฯ จ่ายเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายที่อยู่ต่างประเทศ สำนักงานฯ มีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของราคาค่าสินค้าตามมาตรา 83/6(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 80/40369

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020