เมนูปิด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5797
วันที่: 7 กันยายน 2560
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการติดตั้งโทรศัพท์ในรายการพิเศษ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

          เนื่องในปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12สิงหาคม 2559และเป็นปีที่ทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยครบ 60 ปี ส. จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ภายใต้ชื่อโครงการ“84 พัสส พระผู้ให้” เป็นรายการพิเศษทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 ภายใต้ชื่องาน “ความงดงามแห่งการให้ Elegance of Giving ส. ได้กำหนดรูปแบบการจัดรายการพิเศษเพื่อการกุศล เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยมีแพทย์พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมารับโทรศัพท์ในรายการ และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาล จ. ส. ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ติดตั้งโทรศัพท์จำนวน 84 คู่สาย ในรายการ โดยไม่คิดค่าบริการ เช่น ค่าติดตั้ง ค่าเช่า และค่าสายภายใน เพื่อรองรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในรายการ และเพื่อประชาชนทั่วไปสามารถโทรมาปรึกษาการบริการทางการแพทย์ ส. จึงขอให้กรมสรรพากรพิจารณายกเว้นภาษีอากรให้กับบริษัทฯ สำหรับกรณีที่บริษัทฯ ได้ให้บริการติดตั้งโทรศัพท์ในกรณีดังกล่าว

แนววินิจฉัย            กรณีบริษัทฯ ได้ติดตั้งโทรศัพท์จำนวน 84 คู่สาย โดยไม่คิดค่าบริการ เช่น ค่าติดตั้ง ค่าเช่า และค่าสายภายใน ให้แก่ ส. ในการจัดกิจกรรมพิเศษ ภายใต้ชื่อโครงการ“84 พัสส พระผู้ให้” ซึ่งเป็นรายการพิเศษทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 ภายใต้ชื่องาน “ความงดงามแห่งการให้ Elegance of Giving” ดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาโทรศัพท์ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาล จ. อันเป็นประโยชน์ ต่อประชาชน ถือได้ว่า เป็นการให้บริการโดยไม่มีค่าตอบแทน โดยมีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินไม่อาจประเมินรายได้ของบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าวตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร และไม่มีอำนาจประเมินมูลค่าของฐานภาษีของบริษัทฯ ตามมาตรา 79/3 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 80/40462

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020