เมนูปิด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5872
วันที่: 12 กันยายน 2560
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายได้จากการประกอบกิจการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา พระราชกฤษฎีกา 586
ข้อหารือ

          บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและขายยางมะตอยทั้งในและต่างประเทศ ได้รับอนุมัติให้เป็นสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 โดยมีบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย (บริษัทย่อย) ทำหน้าที่กลั่นน้ำมันดิบให้กับบริษัทฯ . บริษัทฯ สั่งซื้อน้ำมันดิบในต่างประเทศ และส่งให้บริษัทย่อยทำหน้าที่กลั่นน้ำมันดิบและรักษาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่น โดยบริษัทฯ เสียค่าบริการการกลั่นน้ำมันดิบให้กับบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังทำหน้าที่ส่งมอบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นให้กับลูกค้าในต่างประเทศตามคำสั่งของบริษัทฯ โดยมิได้เข้ามาในประเทศไทย . บริษัทฯ หารือว่า กรณีที่บริษัทฯ ซื้อน้ำมันดิบและว่าจ้างบริษัทย่อยกลั่นน้ำมันดิบโดยสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นได้มีการขายไปยังประเทศต่างๆ บริษัทฯ จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่

แนววินิจฉัย            หากบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 ในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกับที่จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศดังกล่าวของบริษัทฯ ย่อมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 8 (5) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558
เลขตู้: 80/40466

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020