เมนูปิด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5945
วันที่: 14 กันยายน 2560
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายบัญชีลูกหนี้เงินกู้ยืม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2 (5) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

          1. บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกัน โดยมีการทำสัญญา เงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า บริษัทฯ มีรายรับจากดอกเบี้ยจากสัญญากู้ยืมและได้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามเกณฑ์เงินสด
          2. บริษัทฯ จะทำการขายพอร์ตบัญชีลูกหนี้เงินกู้ยืมพร้อมโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ให้แก่บริษัทในเครือเดียวกัน (ผู้ซื้อ) ในราคาเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ (ดอกเบี้ยคำนวณจนถึงวันที่ขาย) และหักด้วยเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
          บริษัทฯ จึงหารือดังนี้
          1.บริษัทฯ ต้องนำดอกเบี้ยค้างรับที่คำนวณจนถึงวันที่ขายดังกล่าวมาชำระภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
          2.เมื่อผู้ซื้อดังกล่าวได้รับชำระเงินค่าดอกเบี้ยจากลูกหนี้ จะต้องนำดอกเบี้ยค้างรับนั้นไปชำระภาษีธุรกิจเฉพาะอีกหรือไม่

แนววินิจฉัย           1. กรณีบริษัทฯ ขายพอร์ตบัญชีลูกหนี้เงินกู้ยืมโดยบริษัทฯ ใช้เกณฑ์เงินสดในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ บริษัทฯ จะต้องเฉลี่ยมูลค่าที่ได้รับในการขายบัญชีลูกหนี้ดังกล่าวจากผู้ซื้อตามสัดส่วนระหว่างจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยของลูกหนี้แต่ละรายแล้วนำดอกเบี้ยที่เฉลี่ยได้ดังกล่าวมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ในเดือนภาษีที่ได้รับชำระเงิน
          2. กรณีผู้ซื้อดังกล่าว ได้รับชำระเงินค่าดอกเบี้ยจากลูกหนี้ หากเป็นส่วนที่เกินไปกว่าดอกเบี้ยค้างรับที่คำนวณจนถึงวันที่ขาย รายรับดอกเบี้ยดังกล่าวของบริษัทฯ เข้าลักษณะเป็นรายรับจากการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ผู้ซื้อจะต้องนำดอกเบี้ยนั้นไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในแต่ละเดือนภาษีตามมาตรา 91/2 (5) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 80/40469

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020