เมนูปิด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5858
วันที่: 11 กันยายน 2560
เรื่อง: การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกเก็บอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร ตามสภาพ ณ วันนำเข้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/2 (2) และมาตรา 83/8 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

          เนื่องจากสำนักงานฯ ได้มีหนังสือถึงกรม A แจ้งว่า สำนักงานฯ ได้อนุญาตให้บริษัทฯ จำหน่ายเครื่องจักรได้ โดยมีอากรขาเข้าตามสภาพ ณ วันนำเข้า สำนักงานฯ จึงขอให้กรม A เรียกเก็บอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรดังกล่าวด้วย จึงขอทราบว่า กรม A จะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากกรม A ได้สอบถามข้อเท็จจริงจากบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ ได้นำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ชำระไว้ดังกล่าวไปเครดิตภาษีในแบบ ภ.พ.30 ที่ยื่นต่อกรมสรรพากรในเดือนถัดไปแล้ว

แนววินิจฉัย           กรณีบริษัทฯ นำเข้าเครื่องจักร ซึ่งบริษัทฯ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่อเจ้าพนักงานพร้อมกับการชำระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยกรม A ตามมาตรา 83/8 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว ตามมาตรา 82 (2) มาตรา 78/2 (1) และมาตรา 77/2 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ต่อมา สำนักงานฯ ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรดังกล่าว กรม A จึงได้คืนอากรขาเข้าโดยไม่ได้คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และต่อมาสำนักงานฯ ก็ได้แจ้งให้บริษัทฯ จำหน่ายเครื่องจักรได้โดยมีอากรขาเข้าตามสภาพ ณ วันนำเข้า ดังนั้น ในประเด็นเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อบริษัทฯ ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการนำเข้าไว้แล้ว ณ วันนำเข้า บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าอีก และไม่มีกรณีที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา 89 /3(3) และมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
เลขตู้: 80/40464

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020