เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706(กม.08)/พ./1075
วันที่: 27 ธันวาคม 2547
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ

ประเด็นปัญหา: ประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ

            บริษัทฯ จำกัด (มหาชน) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ ซึ่งเดิมบริษัทฯได้เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาและสิ้นปีได้มีการปรับปรุงภาษีซื้อให้เป็นไปตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปีของกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงมาเป็นการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาโดยไม่ต้องปรับปรุงภาษีซื้ออีก ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 โดยขอให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป โดยมีข้อเท็จจริงว่าบริษัทฯ มีรายได้จากกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ มีภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อใช้หรือจะใช้ใน

กิจการทั้งสองประเภท แต่เนื่องจากเกิดความไม่สะดวกในการปรับปรุงภาษีซื้อในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มทุกปี อีกทั้งบริษัทฯ ประสบปัญหาในการปันส่วนภาษีซื้อตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้กับส่วนงานต่างๆ ของบริษัทฯ ประกอบกับค่าเฉลี่ยของภาษีซื้อตามข้อเท็จจริงมีความแตกต่างไม่มากนัก บริษัท จึงมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อของกิจการทั้งสองประเภทให้เป็นไปตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาโดยไม่ต้องปรับปรุงภาษีซื้ออีกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป

 

แนววินิจฉัย          กรณีบริษัทฯ ได้เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาโดยเมื่อสิ้นปี

ได้ปรับปรุงภาษีซื้อให้เป็นไปตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปีของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษี

มูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่เนื่องจากบริษัทฯ ประสบปัญหาในการปันส่วนภาษีซื้อตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงให้กับส่วนงานต่างๆ ของบริษัทฯ ประกอบกับค่าเฉลี่ยของภาษีซื้อไม่มีความแตกต่างกันมากนัก จึงเห็นควรอนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อจากการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาและมีการปรับปรุงภาษีซื้อเป็นเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาโดยไม่ต้องปรับปรุงภาษีซื้ออีกได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป ตามที่บริษัทฯ ร้องขอได้ ทั้งนี้ ตามข้อ 2(3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535

 

เลขตู้: 67/33259

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020