เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706(กม.08)/พ./1044
วันที่: 17 ธันวาคม 2547
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อจากการใช้พื้นที่อาคาร

ประเด็นปัญหา: มาตรา 82/3 มาตรา 82/6 ประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ

            1. บริษัทฯ จำกัด เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการชำแหละและแปรรูปชิ้นส่วนไก่เพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ มีรายรับทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ได้มีการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วจำนวน 6 แห่ง


          2. บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแจ้งรายการเกี่ยวกับการประมาณการการใช้พื้นที่อาคารตามแบบแจ้งรายการ ภ.พ.05.1 แบบแจ้งวันที่ก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ตามแบบ ภ.พ.05.2 และ

แบบแจ้งรายการเริ่มใช้อาคารตามแบบ ภ.พ.05.3 ไว้แล้วภายในกำหนดเวลา บริษัทฯ ไม่สามารถแยกออกได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับพื้นที่การใช้อาคารในการประกอบกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษี

มูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ จึงขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อที่จะนำมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาของแต่ละกิจการ

 

แนววินิจฉัย          กรณีบริษัทฯ ได้มีการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการจำนวน 6 แห่ง บริษัทฯ ต้องเฉลี่ยภาษีซื้ออันเกิดจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคารตามข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถแยกพื้นที่การใช้อาคารว่าอาคารส่วนใดใช้ใน

กิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและอาคารส่วนใดใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษี

มูลค่าเพิ่มได้ จึงเห็นควรให้บริษัทฯ เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาของแต่ละกิจการ และให้นำภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 และข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี

มูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535

 

เลขตู้: 67/33245

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020