เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/4766
วันที่: 13 มิถุนายน 2548
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีธุรกรรมการซื้อขาย Option ของธนาคารพาณิชย์
ประเด็นปัญหา: มาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร

           ธนาคารพาณิชย์ ขอหารือเพื่อยืนยันความเข้าใจตามหนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0706/5848 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2547 ว่า “ผู้จ่ายเงิน Option premium ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย” หมายความรวมถึงทั้ง 2 กรณี คือ

          1. การจ่ายเงิน Option premium ระหว่างธนาคารพาณิชย์ด้วยกัน

          2. การจ่ายเงิน Option premium ระหว่างธนาคารพาณิชย์กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคล

แนววินิจฉัย          การจ่ายเงิน Option premium เพื่อซื้อสิทธิตามสัญญา Option เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น การจ่ายเงิน Option premium ระหว่างธนาคารพาณิชย์ด้วยกัน หรือระหว่างธนาคารพาณิชย์กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ผู้จ่ายเงิน Option premium จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
เลขตู้: 68/33448

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020