เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/4886
วันที่: 14 มิถุนายน 2548
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีบุคคลภายนอกคัดค้านการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ประเด็นปัญหา: มาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร

           นางสาว พ. ค้างชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา เป็นจำนวนเงิน 198,000 บาท (รวมเงินเพิ่มตามกฎหมาย) และจากการเร่งรัดภาษีอากรกรมสรรพากรได้มีคำสั่ง

ยึดกรรมสิทธิ์ในที่ดินของนางสาว พ. โฉนดเลขที่ 225086 เลขที่ 1623 หน้าสำรวจ 29252 ตั้งอยู่ตำบลบางนา อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีนาย ป. และนาง บ.

ถือกรรมสิทธิ์ร่วม ต่อมาผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมได้ยื่นคำร้องคัดค้านการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยแจ้งว่าการค้างชำระภาษีอากรของนางสาว พ. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมมิได้รู้เห็นและมีผลประโยชน์ส่วนร่วมแต่อย่างใด

 

แนววินิจฉัย          การยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรที่ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอื่น กรมสรรพากรสามารถยึดและขายทอดตลาดได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 7(1)(ก) ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินตามความในมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2545 และข้อ 14(7) ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร พ.ศ. 2545

 

เลขตู้: 68/33453

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020