เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/5662
วันที่: 12 กรกฎาคม 2548
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอยกเว้นภาษีเงินได้ชาวต่างชาติ

ประเด็นปัญหา: มาตรา 42(10)

           มูลนิธิฯ เป็นหน่วยงานภาคเอกชน ได้รับอาสาสมัครชาวต่างชาติเข้ามาช่วยเหลืองานของมูลนิธิฯ อาสาสมัครฯ เหล่านี้ไม่ได้รับค่าจ้างใดๆ เพียงแต่มีค่าตอบแทนเพื่อยังชีพเท่านั้น จึงขอความอนุเคราะห์ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับอาสาสมัครฯ

แนววินิจฉัย          เงินค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 42(10) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 68/33483

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020