เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/5428
วันที่: 4 กรกฎาคม 2548
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอระงับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีปี 2547
ประเด็นปัญหา: มาตรา 66
           ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ได้ยื่นคำร้องขอระงับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2547 โดยให้เหตุผลว่า ห้างฯ ได้จดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อทำการผลิตไวน์ แต่ยังมิได้เริ่มดำเนินการเนื่องจากมีปัญหาในขั้นตอนการขออนุญาตกับส่วนราชการ และขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2547 แต่ห้างฯ ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้
แนววินิจฉัย          จากการตรวจสอบการส่งงบการเงินจากบริการทางอินเตอร์เน็ตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์พบว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ได้ยื่นงบการเงินสำหรับปี 2546 -2547 แล้ว และได้จดทะเบียนเลิกห้าง ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้วเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2548 และได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2548 จึงไม่มีข้อพิจารณากรณีที่ห้างฯ ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ และตามข้อเท็จจริงห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 66 แห่งประมวลรัษฎากร และต้องยื่นรายการซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีดังกล่าว ไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจกระทำได้
เลขตู้: 68/33473

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020