เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/5638
วันที่: 11 กรกฎาคม 2548
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินค่าจ้างจากการจัดอบรม
ประเด็นปัญหา: มาตรา 39
           สำนักงาน ก เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคลในสังกัดกระทรวง ข ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระยะที่ 1 โดยใช้เงินกู้ธนาคารโลก จ่ายให้มหาวิทยาลัย A ซึ่งเป็นนิติบุคคลด้านการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และมิได้เป็นส่วนของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่น ประเทศ B เป็นค่าจ้างดำเนินการอบรม และเป็นค่าลงทะเบียนอบรม สำนักงานฯ หารือว่า จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละเท่าใด
แนววินิจฉัย          หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า มหาวิทยาลัย A เป็นหน่วยงานในสังกัดของรัฐบาลประเทศ B และมีสถานะเป็นส่วนราชการ ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะที่ 1 โดยมหาวิทยาลัย A มิได้กระทำไปโดยมุ่งหวังผลประโยชน์หรือการแสวงหากำไร ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือได้ว่าอยู่ในกรอบหน้าที่ที่รัฐบาลพึงปฏิบัติ ดังนั้น มหาวิทยาลัย A จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทย และเมื่อสำนักงาน ก จ่ายเงินได้ดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยA จึงไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างไร
เลขตู้: 68/33481

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020