เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/5661
วันที่: 12 กรกฎาคม 2548
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลประโยชน์จากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประเด็นปัญหา: มาตรา 65
           บริษัทฯได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี บริษัทฯได้จ่ายเงินสบทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยได้บันทึกเป็นรายจ่ายสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ต่อมาเมื่อพนักงานลาออกจึงได้รับเงินกองทุนที่จ่ายไปกลับคืนมาพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนจำนวนหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกเงินกองทุนและผลตอบแทนที่ได้รับกลับคืนมาเป็นรายได้ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 183 ข้อ 6 เนื่องจากได้บันทึกเป็นรายจ่ายไปแล้วตั้งแต่ต้น ความเห็นของบริษัทฯ ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีบริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และได้บันทึกเป็นรายจ่ายสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ต่อมาเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินสมทบดังกล่าวคืนจากกองทุนฯ บริษัทฯจะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวมาเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับกลับคืน ทั้งนี้ ตามข้อ 6 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 183 (พ.ศ.2533) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2533 ทั้งนี้ รายได้ที่บริษัทฯ ได้รับเงินสมทบดังกล่าวคืนจากกองทุนฯ ดังกล่าวไม่ถือเป็นรายได้ที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 2.4 ของประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
เลขตู้: 68/33482

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020