เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/5636
วันที่: 11 กรกฎาคม 2548
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการรับชำระเงินค่าจัดสัมมนา
ประเด็นปัญหา: มาตรา 39
           สำนักงานฯ ได้หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการรับชำระเงินค่าจัดสัมมนา โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
          1. สำนักงานฯ มีสถานภาพเป็นองค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2545
          2. สำนักงานฯ มีรายรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสมาคมต่าง ๆ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม M เช่น รายรับจากการจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการฯ โดยสำนักงานฯ จะเรียกเก็บเงินบางส่วนจากสมาคมหรือผู้ประกอบการฯ ที่เข้าร่วมสัมมนา เช่น ในอัตราร้อยละ 60 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และสำนักงานฯ ในฐานะเจ้าภาพการจัดสัมมนา จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาส่วนที่เหลือ กล่าวคือ ร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
          สำนักงานฯ จึงหารือว่า กรณีสมาคมหรือผู้ประกอบการฯ ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล จ่ายเงินค่าสัมมนาให้แก่สำนักงานฯ สมาคมหรือผู้ประกอบการฯ ดังกล่าวมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย          เนื่องจากสำนักงานฯ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2545 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 สำนักงานฯ จึงมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น เมื่อสมาคมหรือผู้ประกอบการฯ จ่ายเงิน ค่าสัมมนาให้แก่สำนักงานฯ สมาคมหรือผู้ประกอบการฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด
เลขตู้: 68/33479

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020