เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./8535
วันที่: 14 ตุลาคม 2548
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสำคัญผิดในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 85/6
ข้อหารือ: 1. นาย จ. มีอาชีพเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัท อ. ได้ยื่นแบบ
ภ.พ.01 จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 มีสถาน
ประกอบการตั้งอยู่จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มประกอบกิจการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
2545 นาย จ. ได้ยื่นแบบ ภ.พ.30 ดังนี้

ปี/เดือน รายรับจากการตรวจสอบ รายรับที่ยื่นแบบ ภ.พ.30 ผลต่าง
ม.ค.46 19,575.16 - 19,575.16
ก.พ.46 1,127,388.16 25,880.49 1,101,507.67
มี.ค.46 84,244.46 5,327.29 78,917.17
เม.ย.46 3,395.98 3,395.98 -
พ.ค.46 13,562.64 13,562.64 -
มิ.ย.46 21,956.89 21,956.89 -
ก.ค.46 48,677.04 48,677.04 -
ส.ค.46 12,783.97 12,783.97 -
ก.ย.46 19,161.79 19,161.79 -
ต.ค.46 63,898.94 63,898.94 -
พ.ย.46 200,943.98 215,010.00 14,066.02
ธ.ค.46 59,653.45 59,653.45 -
รวม 1,675,242.46 489,308.48 1,185,933.98

2. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 นาย จ. ได้ยื่นแบบ ภ.พ.09 ขอเปลี่ยนแปลง
รายการที่จดทะเบียนเดิมจากรายรับไม่ถึงเกณฑ์แต่ประสงค์จะเข้าระบบ เป็นขอเข้า
ระบบเมื่อรายรับถึงเกณฑ์ 1,200,000 บาท เจ้าพนักงานเห็นว่า นาย จ. ได้ยื่นแบบ
ภ.พ.01 ตามระเบียบฯ แล้ว แต่การที่นาย จ. ได้ยื่นแบบ ภ.พ.09 แจ้งเปลี่ยนแปลงฯ
กรณีดังกล่าวนาย จ. ไม่สามารถยื่นแบบ ภ.พ.09 แจ้งเปลี่ยนแปลงได้ นาย จ. จึง
ต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 แสดงยอดรายรับที่ได้รับนับตั้งแต่วันที่เป็นผู้ประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นต้นไป
แนววินิจฉัย: นาย จ. เป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัท อ. เงินได้ที่นาย จ. ได้รับ
จากบริษัทฯ เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวล
รัษฎากร นาย จ. มีมูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี ประสงค์จะ
เลือกเข้าสู่ระบบเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 คำนวณจากภาษีขายหัก
ด้วยภาษีซื้อตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร โดยได้ยื่นแบบ ภ.พ.01 เมื่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 นาย จ. มีรายรับเดือนมกราคม – มีนาคม 2546
(19,575.16 + 1,127,388.16 + 84,244.46) รวมเป็นเงิน 1,231,207.68 บาท ซึ่งมี
มูลค่าของฐานภาษีที่เกินกว่า 1,200,000 บาท ในเดือนมีนาคม 2546 นาย จ. ต้อง
นำมูลค่าทั้งหมดที่ได้รับจากการให้บริการตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร
(ตั้งแต่บาทที่หนึ่ง) มายื่นแบบ ภ.พ.30 เพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0
ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร การที่นาย จ. ได้ยื่นแบบ ภ.พ.09 ขอ
เปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนจากรายรับไม่ถึงเกณฑ์แต่ประสงค์จะเข้าระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อรายรับถึงเกณฑ์ 1,200,000 บาท
นาย จ. ไม่สามารถยื่นแบบ ภ.พ.09 แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว ทั้งนี้ ตาม
มาตรา 85/6 แห่งประมวลรัษฎากร
กรณี นาย จ. ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ปี 2546 หากต่อมามีมูลค่า
ของฐานภาษีต่ำกว่ามูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมตามที่กำหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกา เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามปีก่อนการขอถอนทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมีความประสงค์ที่จะขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็มีสิทธิ
ขอให้อธิบดีสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามมาตรา 85/10(1) แห่งประมวล
รัษฎากร
เลขตู้: 68/33615

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020