เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/7830
วันที่: 19 กันยายน 2548
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเครดิตภาษีเงินปันผล
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(4)(ข) และมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ: นาย ก. ได้รับเงินได้ประเภทเงินปันผลที่จ่ายจากนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และในปีภาษีดังกล่าว นาย ก. ได้เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ อันเป็นเหตุให้อยู่ในประเทศไทยมีระยะเวลาไม่ถึง 180 วัน แต่ในปีภาษีเดียวกันนี้ยังคงมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในประเทศไทย จึงหารือว่าในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะมีสิทธินำเครดิตภาษีของเงินปันผลมาใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้ได้หรือไม่ และมีสิทธิขอคืนภาษีได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีที่นาย ก. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในประเทศไทย จึงสันนิษฐานได้ว่า
นาย ก. อยู่และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ดังนั้น เมื่อได้รับเงินปันผลจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และได้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ เงินปันผลดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร นาย ก. จึงมีสิทธิได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 68/33574

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020