เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค0706/พ./7597
วันที่: 8 กันยายน 2548
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีประกอบกิจการขายอาหารสัตว์และขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ: บริษัท อ. จำกัด ประกอบกิจการขายอาหารสัตว์และขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์ ซึ่งสินค้าทั้ง 2 ประเภทได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ง) และ (จ) แห่งประมวลรัษฎากร แต่บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ขอหารือว่า
1. บริษัทฯ นำเข้าสินค้าอาหารสัตว์ ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์ดังกล่าว ต่อมาขายสินค้าดังกล่าวบริษัทฯ ไม่ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อ การปฏิบัติดังกล่าวถูกต้องหรือไม่
2. บริษัทฯ ผลิตสินค้ายาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์ขาย ประเภทวัตถุที่ผสมแล้วชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) บริษัทฯ ได้นำภาษีซื้อของวัตถุดิบที่ซื้อมาใช้ในการผลิตถือเป็นต้นทุนของสินค้าและเมื่อขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อ การปฏิบัติดังกล่าวถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: บริษัทฯ ประกอบกิจการขายอาหารสัตว์และขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์ ซึ่งเป็นการขายสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ง) และ (จ) แห่งประมวลรัษฎากร แต่บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81/3(1) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงมีฐานะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทั่วไป เมื่อบริษัทฯ ขายสินค้าดังกล่าวบริษัทฯ มีหน้าที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตามมาตรา 78 และมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร และหากบริษัทฯ ได้ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรายอื่น ภาษีซื้อดังกล่าวถือเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ บริษัทฯ มีสิทธินำมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 82/5(3) แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
เลขตู้: 68/33554

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020