เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/1807
วันที่: 3 มีนาคม 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 มาตรา 67 ทวิ มาตรา 68 มาตรา 68 ทวิ และมาตรา 5 จตุทศ (2) แห่ง ประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:          ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ประกอบกิจการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากพิเศษ และสลากทุกประเภทที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์ออกจำหน่าย ห้างฯ ขอทราบว่า ห้างฯ ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือจัดทำงบการเงินและปิดงบการเงินหรือไม่
แนววินิจฉัย:           กรณีห้างฯ ประกอบกิจการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากพิเศษ และสลากทุกประเภทที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำหน่าย แยกพิจารณาได้ดังนี้
          1. กรณีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ห้างฯ มีหน้าที่ต้องนำรายได้ที่ได้รับจากการขายหรือส่วนลดจากการซื้อสลากมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร โดยห้างฯ ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในสองเดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี และภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ ตามมาตรา 67 ทวิ และมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร
          2. กรณีการจำหน่ายสลากพิเศษโครงการหารายได้เพื่อการสาธารณะประโยชน์ ซึ่งลักษณะการออกสลากประเภทนี้จะต้องมีหน่วยงานเสนอจัดทำโครงการโดยกำหนดหลักการ เป้าหมายวัตถุประสงค์ และวิธีการ นำเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในโครงการจึงให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการออกสลากเพื่อนำรายได้ไปใช้เพื่อการสาธารณประโยชน์อันเข้าลักษณะทำนองเดียวกันกับการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ถือว่า เป็นการออกสลากการกุศลงวดพิเศษที่คณะรัฐมนตรีมีมติว่า เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน รายได้ที่ห้างฯ ได้รับสำหรับการขายหรือส่วนลดจากการซื้อสลากพิเศษโครงการหารายได้เพื่อการสาธารณะประโยชน์ดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 5 จตุทศ (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2500
          3. กรณีการจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดวิธีการจัดจำหน่ายตามโครงการระยะที่หนึ่ง เป็นการจำหน่ายสลากแบบพิมพ์สลากใบโดยจะระบุราคาฉบับละ 20 50 100 บาท ซึ่งกำหนดให้ผู้ซื้อกรอกหมายเลขที่ต้องการลงในสลากที่ตกลงซื้อ และผู้ขายจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลส่งให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากแบบพิมพ์สลากใบดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการออกสลากการกุศลงวดพิเศษที่คณะรัฐมนตรีมีมติว่า เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน รายได้ที่ห้างฯ ได้รับสำหรับการขายหรือส่วนลดจากการซื้อสลากแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 5 จตุทศ (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500
          4. กรณีการจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัว ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดวิธีการจัดจำหน่ายตามโครงการระยะที่สอง ซึ่งเป็นการจำหน่ายสลากด้วยเครื่องจำหน่ายสลากอิเล็กทรอนิกส์ รายได้ที่ห้างฯ ได้รับสำหรับการขายหรือส่วนลดจากการซื้อสลากแบบเลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัว ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 5 จตุทศ (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2500
เลขตู้: 69/33933

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020