เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/1769
วันที่: 2 มีนาคม 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณี การให้บริการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 เตรส และมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:           ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ประกอบกิจการให้บริการแอร์ พัดลมไอน้ำ โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ปูพรม จัดดอกไม้ โพเดี่ยม ให้ลูกค้าใช้ชั่วคราวในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งต้องนำไปติดตั้งให้ลูกค้าก่อนเริ่มใช้งาน ห้างฯ จึงขอทราบว่า การให้บริการดังกล่าว ห้างฯ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 หรือไม่
แนววินิจฉัย:           การประกอบกิจการของห้างฯ เข้าลักษณะเป็นการรับจ้างทำของ ตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากเป็นการทำตามข้อตกลงที่มุ่งผลสำเร็จของงาน ประกอบกับสิ่งของ อุปกรณ์และสัมภาระในการให้บริการต่างๆ เป็นของห้างฯ ผู้รับจ้างทั้งสิ้น จึงถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้ให้ห้างฯ จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ของค่าจ้างตามข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้: 69/33926

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020