เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2210
วันที่: 15 มีนาคม 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งดอกเบี้ยไปต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และอนุสัญญาภาษีซ้อนไทย-ฝรั่งเศส
ข้อหารือ:          บริษัท ช. ได้ทำสัญญากู้เงินกับธนาคาร B ซึ่งเป็นธนาคารที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส เพื่อใช้ในโครงการดาวเทียมไทย 5 เนื่องจากการจัดสร้างดาวเทียมไทย 5 จะดำเนินการโดยบริษัทฝรั่งเศส จึงมีหน่วยงานของรัฐบาลฝรั่งเศสทำหน้าที่ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคือ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของรัฐบาลฝรั่งเศสเข้าร่วมในสัญญาดังกล่าว โดยให้ประกันการเสี่ยงภัยกับการให้กู้เงินเพื่อให้ครอบคลุมถึงการชำระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่งคือ ซึ่งดำเนินการในนามของกระทรวงการคลังประเทศฝรั่งเศสได้ขยายสิทธิประโยชน์ให้บริษัทฯ ด้านการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้อยละ 4.8 ต่อปี ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาใช้คืนเงินมากกว่า 8 ปี บริษัทฯ ขอทราบว่า ดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ธนาคาร B จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 11 วรรคสอง (ก) ของอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ หรือไม่
แนววินิจฉัย:           กรณีบริษัทฯ ได้ทำสัญญากู้เงินกับธนาคาร B ซึ่งเป็นธนาคารที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส เพื่อใช้ในโครงการดาวเทียมไทย 5 เป็นสัญญาการกู้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้คืนเงินมากกว่า 8 ปี โดยมี COF ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของรัฐบาลฝรั่งเศสเข้าร่วมในสัญญาโดยให้ประกันการเสี่ยงกับการกู้เงินดังกล่าว ดังนี้
             (1) กรณีธนาคาร B เป็นสถาบันการเงินสาธารณะ เมื่อบริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยให้แก่ธนาคาร B บริษัทฯ มีหน้าที่หักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 11 วรรคสอง (ก) ของอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
            (2) กรณีธนาคาร B ไม่ได้เป็นสถาบันการเงินสาธารณะ แต่มี COF ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของรัฐบาลฝรั่งเศสทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ โดยมิใช่เพียงการออกหนังสือรับรอง หรือการทำ SWAP เท่านั้น เข้าลักษณะเป็นสถาบันการเงินสาธารณะมีส่วนร่วมให้กู้ เมื่อบริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยให้แก่ธนาคาร B บริษัทฯ มีหน้าที่หักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 11 วรรคสอง (ก) ของอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
เลขตู้: 69/33980

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020