เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2118
วันที่: 13 มีนาคม 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(8) และมาตรา 77/1(9) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:          บริษัท อ. ขอให้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหนังสือรับรองการภาษีหัก ณ ที่จ่ายรวมเป็นรายเดือน เนื่องจากบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรเงินสดและมีการให้ส่วนลดในทันที มีลูกค้าเป็นจำนวนมาก และลูกค้าของบริษัทฯ แต่ละรายมีการรับบัตรเงินสดไปจำหน่ายเดือนละหลายครั้งเป็นเหตุให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกคราวที่มีการจ่ายเงินและออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ไม่สะดวกที่ต้องดำเนินการ บริษัทฯ จึงขออนุมัติออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับลูกค้าแต่ละรายเป็นรายเดือน
แนววินิจฉัย:           กรณีบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรเงินสด ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับบัตรเติมเงินการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยบริษัทฯ มิใช่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที แต่ได้ซื้อบริการบัตรเงินสดมาจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที ่ ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ นำบัตรเงินสดดังกล่าวออกจำหน่ายโดยให้ส่วนลดทันที ถือเป็นการขายสิทธิที่จะใช้บริการในบัตรเงินสดของบริษัทฯ ซึ่งเข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่างตามมาตรา 77/1(8)(9) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 77/5 แห่งประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร และเมื่อบริษัทฯ มิได้เป็นผู้จ่ายเงินได้ จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด และกรณีดังกล่าวไม่มีเหตุที่จะพิจารณาอนุมัติตามที่บริษัทฯ ร้องขอ
เลขตู้: 69/33974

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020