เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2494
วันที่: 23 มีนาคม 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และการให้บริการติดตั้งแท่นพักท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:          บริษัทฯ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทฯ ประกอบกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และให้บริการติดตั้งแท่นพักท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง ทั้งนี้Consortium ซึ่งประกอบด้วย บริษัทฯ และบริษัทได้เข้าทำสัญญาเพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และให้บริการติดตั้งแท่นพักท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง กับ บริษัท ป. โดยสัญญาดังกล่าวได้แบ่งแยกขอบเขตของงานรวมถึงราคาค่าตอบแทนออกเป็นสองส่วนแยกต่างหากจากกันอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ และต่างเป็นผู้รับผิดชอบงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ "การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และให้บริการติดตั้ง" ตามขอบเขตของงานที่ระบุในสัญญาโดยงานในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ นั้น มีรายละเอียดดังนี้
           (1) การจัดหาอุปกรณ์แท่นพักท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ กระบวนการในการออกแบบอุปกรณ์แท่นพักท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้กระทำขึ้นนอกประเทศไทยทั้งสิ้น โดยที่ กรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ที่ขายนั้นจะโอนไปยัง บริษัท ป. เมื่อบริษัทฯ ได้ส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ บริษัท ป. ณ ที่ตั้งโครงการ ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นก่อนจะมีการเริ่มติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว
           (2) การให้บริการติดตั้ง ในการให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ตามข้อ (1) จะกระทำ ณ ที่ตั้งโครงการของบริษัท ป. ซึ่งในการให้บริการติดตั้งในส่วนนี้ บริษัทฯ จัดส่งพนักงานเข้ามาในประเทศไทยเป็นเวลาทั้งสิ้น 150 วัน เพื่อปฏิบัติงานในส่วนต่อเชื่อมและติดตั้งแท่นพักท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
           บริษัทฯ จึงขอหารือว่า เนื่องจากค่าตอบแทนที่ได้รับจากการให้บริการติดตั้งอันจะได้รับจากบริษัท ป. เป็นเงินได้ที่ได้รับจากการรับจ้างทำของซึ่งถือเป็นกำไรจากธุรกิจ ดังนั้น เงินได้ดังกล่าวจึงไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด นอกจากนี้ ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์อันถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินได้ดังกล่าวจากบริษัท ป. จึงไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย:          กรณีบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเพื่อดำเนินการจัดหาอุปกรณ์และให้บริการติดตั้งแท่นพักท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งกับบริษัท ป. โดยบริษัทฯ จะจัดส่งพนักงานเข้ามาในประเทศไทยเป็นเวลาทั้งสิ้น 150 วัน เพื่อปฏิบัติงานในส่วนต่อเชื่อมและติดตั้งแท่นพักท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ได้รับจากการจัดหาอุปกรณ์และให้บริการติดตั้งดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นกำไรจากธุรกิจ แต่โดยที่บริษัทฯ จะส่งพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งยังถือไม่ได้ว่า บริษัทฯ ประกอบกิจการโดยผ่านทางสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยจากค่าตอบแทนที่ได้รับดังกล่าว ตามข้อ 7 วรรคแรก แห่งอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ประกอบกับมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505 ดังนั้น เมื่อบริษัท ป. จ่ายค่าตอบแทนให้กับบริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด
เลขตู้: 69/34009

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020