เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/1968
วันที่: 8 มีนาคม 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่าตอบแทนให้ตัวแทนจำหน่ายในธุรกิจขายตรง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(2) มาตรา 47 มาตรา 48(1) และมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:          ประกอบธุรกิจ MLM ซึ่งเป็นระบบที่คล้ายกับการขายผลิตภัณฑ์ของ AMWAY กล่าวคือ เป็นระบบสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะได้รับค่าตอบแทนจากการแนะนำสมาชิกใหม่เมื่อสมาชิกใหม่ซื้อผลิตภัณฑ์ จึงขอทราบว่า เมื่อจ่ายค่าตอบแทนให้กับสมาชิก จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่
แนววินิจฉัย:          เงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับสมาชิกตามข้อเท็จจริงข้างต้น เข้าลักษณะเป็นเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการรับทำงานให้ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งทุกครั้งที่จ่ายเงินได้ โดยให้นำเงินได้พึงประเมินคูณด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย เพื่อให้ได้จำนวนเงินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปีแล้วคำนวณภาษีตามมาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากร กล่าวคือ หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 แต่ต้องไม่เกิน 60,000 บาท และหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ ตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร เหลือเป็นเงินได้สุทธิเท่าใด ให้นำไปคำนวณภาษีตามอัตราที่กำหนดในบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อได้เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใด ให้หารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใดให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 69/33960

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020