เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/1990
วันที่: 8 มีนาคม 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างตามโครงการ ก.
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39 มาตรา 50(1) และ (5) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:           คณะทำงานของหมู่บ้านหรือชุมชนตามโครงการ (ก) เป็นคณะบุคคลที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนพิจาณาเสนอชื่อและคัดเลือก เพื่อทำหน้าที่บริหารโครงการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่เป็นตัวแทนของหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งจะมีจำนวน 9-15 คน ตามขนาดของหมู่บ้านหรือชุมชน คณะทำงาน (ก) จะกำหนด "ผู้รับผิดชอบในการเปิดบัญชี" อย่างน้อย 3 คนประกอบด้วยประธาน เหรัญญิกและตัวแทนคณะทำงาน (ก) เพื่อทำหน้าที่เปิดบัญชีเบิกจ่ายเงินของการดำเนินงานตามโครงการ (ก) จากธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ตั้งอยู่ในพื้นที ่ สำนักงานฯ จึงขอทราบว่า
           1. กรณีคณะทำงานของหมู่บ้าน/ชุมชนฯ (ก) มีการจ้างเหมากับผู้รับจ้าง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ในการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
           2. หากต้องดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ที่จะต้องนำส่งเงินให้กรมสรรพากรควรเป็นคณะทำงาน (ก) ธนาคาร หรืออำเภอโดยที่ทำการปกครองอำเภอ
แนววินิจฉัย:           คณะทำงานของหมู่บ้าน/ชุมชน (ก) มีฐานะเป็นคณะบุคคล ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล รัฐบาล (หน่วยราชการ) องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เมื่อคณะทำงาน (ก) จ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้าง มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้
          1. กรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดา คณะทำงาน (ก) มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หากมีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งอยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 (1) และ (5) แห่งประมวลรัษฎากร คณะทำงาน (ก) ไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่จ่าย ตามมาตรา 50 (4) แห่งประมวลรัษฎากร
            คณะทำงาน (ก) มีหน้าที่ต้องนำเงินภาษีที่ตนมีหน้าที่หักไปนำส่งและยื่นรายการภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่นั้น ตามมาตรา 52 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การนำส่งภาษีเงินได้ การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม และการยื่นรายการ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
          2. กรณีผู้รับจ้างเป็น "บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล" ตามบทนิยามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร คณะทำงาน (ก) มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หากมีการจ่ายเงินได้พึงประเมินที่เป็นค่าจ้างทำของหรือค่าบริการให้แก่ผู้รับจ้าง ตามข้อ 8 และข้อ 12 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 คณะทำงานฯ ไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่จ่าย ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
            คณะทำงาน (ก) มีหน้าที่ต้องนำเงินภาษีที่ตนมีหน้าที่หักไปนำส่งและยื่นรายการภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่นั้น ตามข้อ 13 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ประกอบกับประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
เลขตู้: 69/33963

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020