เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2297
วันที่: 17 มีนาคม 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการออกจากงานก่อนเกษียณอายุ
ข้อกฎหมาย: กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 และประกาศอธิบดีฯ (ฉบับที่ 151)ฯ พ.ศ. 2549
ข้อหารือ:          บริษัท ท. มีข้อบังคับว่าด้วยการพนักงานของบริษัทฯ กำหนดให้ พนักงานจะต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ต่อมาบริษัทฯ ได้มีโครงการให้พนักงานลาออกก่อนเกษียณอายุ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติไม่เป็นผู้ที่ต้องเกษียณอายุในปีที่ออกนั้น และมีอายุงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี ฯลฯ บริษัทฯ จึงขอทราบว่า
           1. พนักงานที่สมัครเข้าโครงการลาออกก่อนเกษียณอายุที่มีคุณสมบัติตามประกาศของบริษัทฯ ถือเป็นพนักงานที่เกษียณอายุโดยการออกจากงานเพราะครบกำหนดเวลาการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่
           2. พนักงานที่สมัครเข้าโครงการลาออกก่อนเกษียณอายุ ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน การเข้าโครงการให้พนักงานลาออกฯ ดังกล่าว จะเข้าหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 151) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ สำหรับกรณีลูกจ้างออกจากงานเพราะเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549 หรือไม่
           3. หากข้อบังคับว่าด้วยการพนักงานของบริษัทฯ กำหนดว่าพนักงานจะพ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์หรือเกษียณอายุก่อนครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และพนักงานได้ออกจากงานตามโครงการให้พนักงานลาออกฯ ก่อนเกษียณอายุครบอายุครบ 60 ปี กรณีจะถือว่าเป็นพนักงานเกษียณอายุหรือไม่ และพนักงานจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 151)ฯ ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549 หรือไม่
แนววินิจฉัย:            1. กรณีข้อเท็จจริงตาม 1 และ 2 ข้างต้น บริษัทฯ มีข้อบังคับของการเกษียณอายุของพนักงานเมื่ออายุครบ 60 ปี ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน ดังนั้น การที่พนักงานจะออกจากงานตามโครงการให้พนักงานลาออกก่อนเกษียณอายุ กรณีไม่เข้าลักษณะการออกจากงานเพราะเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตามข้อ 1(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 151) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ สำหรับกรณีลูกจ้างออกจากงานเพราะเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2549 ดังนั้น เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่พนักงานจะได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(36) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2512
           2. กรณีตาม 3 หากตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้พนักงานเกษียณอายุครบ 60 ปี หรือเกษียณอายุก่อนครบ 60 ปีบริบูรณ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ต่อมาบริษัทฯ กับพนักงานมีการตกลงกันภายหลัง เพื่อให้พนักงานออกจากงานตามโครงการลาออกก่อนเกษียณอายุ และหากอายุของพนักงานดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 151)ฯ ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549 เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก็จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(36) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)ฯ
เลขตู้: 69/33995

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020