เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2296
วันที่: 17 มีนาคม 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้เช่าห้องพักอาคาร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 56 มาตรา 56 ทวิ มาตรา 65 มาตรา 65 ทวิ (4) และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:          ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ประกอบกิจการให้เช่าอพาร์ทเมนท์ โดยในปี 2547 ห้างฯ ได้สร้างอาคาร 4 ชั้น จำนวน 58 ห้อง ห้างฯ ได้ให้คณะบุคคล พ. ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของห้างฯ เช่าชั้นล่างของอาคาร จำนวน 13 ห้อง ค่าเช่ารวมทั้งสิ้นเดือนละ 10,000 บาท ส่วนชั้นที่ 2-4 ห้างฯ ให้บุคคลทั่วไปเช่า ค่าเช่าห้องเดือนละ 1,800- 2,000 บาท และ ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ต่อห้องเดือนละ 1,000 - 1,200 บาท ส่วนค่าไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ คิดตามหน่วยที่ใช้จริง คณะบุคคล พ. ได้นำห้องพักที่เช่าจากห้างฯ ไปให้บุคคลอื่นเช่า โดยติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ำประปาในนามของคณะบุคคลฯ แล้วคิดค่าเช่าห้อง ค่าเฟอร์นิเจอร์ ค่าไฟฟ้า และน้ำประปา อัตราเดียวกับที่ห้างฯ ให้บุคคลทั่วไปเช่า ห้างฯ จึงขอทราบว่า
             1. ห้างฯ สามารถนำห้องพักจำนวน 13 ห้องดังกล่าว ให้คณะบุคคล พ. เช่าโดยเรียกเก็บค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท ได้หรือไม่
             2. คณะบุคคล พ. ต้องนำรายได้จากการประกอบกิจการให้เช่าห้องพักและเฟอร์นิเจอร์ในปี 2547 เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามคณะบุคคล ด้วยแบบการยื่น ภ.ง.ด.90 ภายในเดือนมีนาคม 2548 ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย:           1. กรณีห้างฯ ให้บริการเช่าห้องพักแก่คณะบุคคล พ. และบุคคลทั่วไป ห้างฯ ต้องนำรายได้จากการให้บริการเช่าห้องพักจำนวน 58 ห้อง มาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร โดยนำรายได้ดังกล่าวหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งการคำนวณกำไรสุทธิจากการให้บริการเช่าห้องพัก ห้างฯ ต้องคำนวณราคาค่าบริการให้เป็นไปตามราคาตลาดในวันที่มีการให้บริการ ทั้งนี้ หากห้างฯ ให้บริการเช่าห้องพักดังกล่าวต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินค่าตอบแทนตามราคาตลาดในวันที่มีการให้บริการได้ ตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร
            2. กรณีคณะบุคคล พ. มีเงินได้พึงประเมินจากการให้เช่าห้องพักและอื่นๆ ได้แก่ ค่าเฟอร์นิเจอร์ ไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ ตามข้อเท็จจริงข้างต้น คณะบุคคล พ. ต้องนำเงินได้พึงประเมินที่ได้รับไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามของคณะบุคคล ทั้งนี้ ตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร โดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ภายในเดือนกันยายนของปีภาษีนั้น และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภ.ง.ด.90) ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป ตามมาตรา 56 และมาตรา 56 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 69/33994

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020