เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./1928
วันที่: 7 มีนาคม 2549
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการก่อสร้างอาคารและยกกรรมสิทธิ์ให้เจ้าของที่ดินผู้ให้เช่า
ข้อกฎหมาย:มาตรา 77/1(10) และมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:          ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภ. หารือภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการก่อสร้างอาคารและยกกรรมสิทธิ์ให้เจ้าของที่ดินผู้ให้เช่า สรุปข้อเท็จจริงได้ดังนี้
           1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภ. ได้ทำสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง โดยมีข้อตกลงว่า ห้างฯ จะทำการก่อสร้างอาคารลงบนที่ดินราชพัสดุ เมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ห้างฯ จะส่งมอบพร้อมยกกรรมสิทธิ์ในอาคารให้แก่กระทรวงการคลังทันที โดยห้างฯ จะได้รับสิทธิในการเช่าอาคารหรือนำบุคคลอื่นมาเป็นผู้เช่า และต้องชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอัตราที่กำหนด ห้างฯ จึงขอทราบว่า กรณีที่ห้างฯ โอนสิทธิการเช่าอาคารดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น ห้างฯ มีสิทธินำภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารมาหักออกจากภาษีขายในการโอนสิทธิการเช่าได้หรือไม่
           2. ห้างฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ห้างฯ ได้ก่อสร้างอาคารลงในที่ดินราชพัสดุ จากนั้นต้องโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ก่อสร้างให้แก่กระทรวงการคลังทันที เมื่อก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว ห้างฯ จะได้รับเงินจากบุคคลภายนอกและนำบุคคลภายนอกเข้าทำสัญญาเช่ากับกระทรวงการคลังโดยตรง
แนววินิจฉัย:            ห้างฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ห้างฯ ได้ทำสัญญาก่อสร้างอาคารลงบนที่ดินราชพัสดุ และต้องโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ก่อสร้างให้แก่กระทรวงการคลังทันทีเมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเป็นการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ลงบนที่ดินของผู้ว่าจ้าง โดยมีข้อตกลงให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นตกแก่ผู้ว่าจ้าง ห้างฯ มีสิทธินำบุคคลภายนอกเข้าทำสัญญาเช่ากับกระทรวงการคลังและรับเงินจากบุคคลภายนอกดังกล่าวตามข้อเท็จจริงข้างต้น การประกอบกิจการของห้างฯ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการแก่ผู้ว่าจ้าง ห้างฯ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1(10) และมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตามมาตรา 78/1 แห่งประมวลรัษฎากร ห้างฯ มีสิทธินำภาษีซื้อทั้งหมดที่เกิดจากการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ เทียบได้กับแนวปฏิบัติตามข้อ 2 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.90/2542ฯ ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2542
เลขตู้: 69/33956

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020