เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./1834
วันที่: 3 มีนาคม 2549
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรับจ้างแปรรูปเหล็กให้แก่บริษัทต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10) มาตรา 77/2 และมาตรา 80(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:          บริษัท อ. ประกอบกิจการรับจ้างผลิตโครงสร้างเหล็กซึ่งใช้ในการก่อสร้างถังความดันสูง ชิ้นส่วนโลหะต่างๆ และหม้อกำเนิดไอน้ำ บริษัทฯ จะทำสัญญารับจ้างกับบริษัท A ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย ให้แปรรูปเหล็กตามรูปแบบที่บริษัท A กำหนด เมื่อบริษัทฯ ผลิตแล้วเสร็จ บริษัท A จะให้บริษัทฯ นำส่งเหล็กที่แปรรูปแล้วให้แก่บริษัท ข ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยและเป็นคู่สัญญาของบริษัท A ที่รับจ้างผลิตต่อจากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ออกหลักฐานเรียกเก็บค่าจ้างและได้รับชำระค่าจ้างจากบริษัท A ตามส่วนของสัญญาว่าจ้างของบริษัทฯ เมื่อบริษัท ข ประกอบเป็นสินค้าเรียบร้อยแล้วก็จะส่งออกไปให้บริษัท A โดยบริษัท ข เป็นผู้ดำเนินพิธีการศุลกากร และใบขนสินค้าขาออกระบุเป็นชื่อบริษัท ข กรณีบริษัทฯ รับจ้างแปรรูปเหล็กให้แก่บริษัท A แล้วส่งมอบให้แก่บริษัท ข และบริษัท ข ดำเนินการส่งออกสินค้าตามข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 หรือไม่
แนววินิจฉัย:           กรณีตามข้อเท็จจริงข้างต้น เข้าลักษณะเป็นการให้บริการในราชอาณาจักร บริษัทฯ อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ทั้งนี้ ตามมาตรา 77/1(10) มาตรา 77/2 และมาตรา 80(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 69/33941

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020