เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ.1770
วันที่: 2 มีนาคม 2549
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการรับจ้างเหมาแรงงาน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:          บริษัทฯ ได้รับงานจ้างเหมาแรงงานให้ดำเนินการติดตั้งระบบอัดแรงพื้นอาคาร ของโครงการในต่างประเทศจากผู้ว่าจ้าง โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาแรงงาน ช่างเทคนิค และวิศวกร ส่วนผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างระบบอัดแรงพื้นอาคารบริษัทฯ จึงขอทราบว่า การให้บริการดังกล่าวอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย:            การให้บริการรับจ้างเหมาแรงงานเพื่อดำเนินการติดตั้งระบบอัดแรงพื้นอาคารตามข้อเท็จจริงข้างต้น เป็นการให้บริการที่ทำในต่างประเทศและไม่มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักรไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าจ้างที่ได้รับตามสัญญาแต่อย่างใด
เลขตู้: 69/33927

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020