เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./1989
วันที่: 8 มีนาคม 2549
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการสละสิทธิขอคืนภาษี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 84/1 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:          บริษัทฯ มีหนังสือลงวันที่ 23 เมษายน 2546 แสดงความประสงค์ขอสละสิทธิการขอคืนภาษีอากรและกรมสรรพากรได้ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีดังกล่าวก่อนคืนภาษีอากรเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2546 จึงมีหนังสือแจ้งไม่คืนเงิน (แบบ ค.30) ต่อมาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร (แบบ ค.10) อีกครั้งหนึ่ง จึงขอทราบว่า กรณีที่บริษัทฯ ได้มีหนังสือสละสิทธิไม่ขอคืนภาษีและได้มีหนังสือแจ้งไม่คืนแล้วนั้นการขอคืนดังกล่าวยุติแล้วหรือไม่ กรณีที่บริษัทฯ ยื่นคำร้องขอคืนภาษีอากร (แบบ ค.10) ใหม่ จะมีผลเป็นประการใด
แนววินิจฉัย:            การขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นสิทธิตามกฎหมายของผู้ประกอบการ ตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 4 ส่วน 8 แห่งประมวลรัษฎากร หากบริษัทฯ แสดงความประสงค์ขอสละสิทธิการขอคืนภาษีอากรย่อมมีผลผูกพันบริษัทฯ ตามกฎหมาย ตามมาตรา 149 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากรอีกครั้งหนึ่งภายในกำหนดเวลาที่มีสิทธิขอคืนภาษีคือภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ได้ชำระภาษี บริษัทฯ มีสิทธิกระทำได้ ตามมาตรา 84/1 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงมีสิทธิได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขตู้: 69/33962

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020