เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./2212
วันที่: 15 มีนาคม 2549
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าทองคำที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณหรือของรูปพรรณ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 311) พ.ศ. 2540
ข้อหารือ:          บริษัทฯ มีประสงค์จะนำเข้าทองผง หรือทองคำผง หรือแร่ทองคำ จากต่างประเทศ เพื่อนำมาสกัดเป็นทองคำแท่งในประเทศไทย แต่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร มีความเห็นว่า ทองผง หรือทองคำผง หรือแร่ทองคำดังกล่าว ไม่เข้าลักษณะทองคำเฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณหรือของรูปพรรณ ที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 3 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 311) พ.ศ. 2540 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับการนำเข้าหรือการขายทองคำ เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณหรือของรูปพรรณของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2543 บริษัทฯ จึงขอทราบว่า การนำเข้าทองผง หรือทองคำผง หรือแร่ทองคำดังกล่าว จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 3 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 311) พ.ศ. 2540 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2543 หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย:           กรณีบริษัทฯ มีความประสงค์จะนำเข้าทองผง หรือทองคำผง หรือแร่ทองคำ เพื่อนำมาสกัดเป็นทองคำแท่งในประเทศไทย ซึ่งการนำเข้าดังกล่าวเป็นการนำเข้าทองคำที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณหรือของรูปพรรณ บริษัทฯจึงมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าทองผง หรือทองคำผง หรือแร่ทองคำดังกล่าว ตามมาตรา 3 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 311) พ.ศ. 2540 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2543
เลขตู้: 69/33981

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020