เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/1919
วันที่: 7 มีนาคม 2549
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการใช้พื้นที่อาคาร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:          บริษัท พ. ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการชำแหละและแปรรูปชิ้นส่วนไก่เพื่อการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ บริษัทฯ มีรายรับทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม ซึ่งเป็นอาคารโรงเรือนฟาร์ม 3 แห่ง และอาคารโรงเก็บวัสดุที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 แห่ง ดังนี้
           1. ฟาร์ม 4 (เขาขุนอินทร์) จังหวัดชลบุรี จำนวนที่เพิ่ม 10 โรงเรือน
           2. ฟาร์ม 5 (เขายูงทอง) จำนวนที่เพิ่ม 10 โรงเรือน
           3. ฟาร์ม 7 (เนินโมก) จังหวัดชลบุรี จำนวนที่เพิ่ม 2 โรงเรือน
           4. อาคารเก็บวัสดุ (พนัสนิคม) จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 หลัง
         บริษัทฯ ไม่สามารถแยกออกได้อย่างชัดเจนว่า ได้ใช้พื้นที่อาคารเพื่อประกอบกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ จึงขออนุมัติให้เฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้ของแต่ละกิจการของปีที่ผ่านมา
แนววินิจฉัย:           กรณีบริษัทฯ ได้ยื่นแบบแจ้งรายการประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร (แบบ ภ.พ.05.1) แต่บริษัทฯ ไม่สามารถ ประมาณการใช้พื้นที่อาคารว่าส่วนใดใช้ในกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษี มูลค่าเพิ่ม จึงอนุมัติให้บริษัทฯ เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของแต่ละกิจการของปีที่ผ่านมา และให้นำภาษีซื้อที่เฉลี่ยได้ ตามส่วนของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากรได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 และข้อ 7 ของประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 และเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เฉลี่ย ภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาแล้ว บริษัทฯ ไม่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อตามประมาณการการใช้พื้นที่อาคารที่บริษัทฯ จะต้องยื่นแบบแจ้งรายการประมาณการการใช้พื้นที่อาคารแต่อย่างใด
เลขตู้: 69/33949

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020