เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2591
วันที่: 27 มีนาคม 2549
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดิน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:          ซื้อที่ดินเปล่าจากการขายทอดตลาดของศาลจำนวน 2 แปลง เพื่อใช้ที่ดินในการทำการเกษตรไร่นาสวนผสม ต่อมาได้รวมที่ดินทั้ง 2 แปลง แล้วแบ่งแยกเป็นแปลงย่อยจำนวน 84 แปลง และเป็นทางสาธารณประโยชน์ ที่ดินที่แบ่งแยกเป็นถนนสาธารณประโยชน์รวม 6 สาย ถนนตัดผ่านที่ดินเป็นเหตุให้ที่ดินถูกแบ่งเป็น 2 แปลง ที่ดินแปลงด้านขวาและด้านซ้ายมีถนนตัดผ่านที่ดินในลักษณะเส้นขนาน 3 เส้น ด้านบนของที่ดินเกิดเป็นถนนสามแยก และถนนถัดลงมาเกิดเป็นถนนสี่แยก 2 แห่ง ถนนที่ตัดผ่านเข้าถึงที่ดินที่แบ่งแยกทุกแปลง มีเสาไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ และแนวเขตจำหน่ายน้ำประปา ผ่านถนนเส้นที่แบ่งที่ดินออกเป็น 2 แปลง เพื่อทำแปลงไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" และเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้สำหรับการขอกู้เงินทุนทำการเกษตร
และมีเจตนายกที่ดินให้แก่บุตรธิดาและบริวาร ไม่มีเจตนาแบ่งแยกที่ดินเพื่อขาย ไม่เคยมีอาชีพจัดสรรที่ดินเพื่อการค้าหรือหากำไร ไม่ได้กระทำการใดๆ อันเป็นการปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดิน หรือจัดให้มีสาธารณูปโภค เพื่อประโยชน์ของที่ดินที่แบ่งแยกเป็นแปลงย่อย ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นโครงการที่เกิดจากการร้องขอของราษฎร ทางราชการเป็นผู้จัดทำโดยใช้เงินงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ตามข้อเสนอของเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด ได้ขายที่ดินที่แบ่งแยกแปลงดังกล่าวขายให้กับบุคคลทั่วไปและเทศบาลตำบล และโอนให้กับทายาท
แนววินิจฉัย:           1.การซื้อที่ดินตามข้อเท็จจริงดังกล่าวและได้มีการแบ่งแยกออกเป็นแปลงย่อย โดยมีการจัดสาธารณูปโภค ต่อมาได้ขายที่ดินให้แก่ผู้ซื้อในปี 2538 จำนวน 11 แปลง และในปี 2541 จำนวน 4 แปลง ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีการแบ่งขายในลักษณะเช่นเดียวกับการจัดสรรที่ดิน ซึ่งเข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้งนี้ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 3(4) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ.2534
            2. กรณีการขายที่ดินให้แก่เทศบาลฯ ในปี 2545 และในปี 2546 จำนวน 20 แปลง และขายที่ดินให้แก่ผู้ซื้อในปี 2545 จำนวน 1 แปลง ถือได้ว่า เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีการแบ่งขายหรือมีการแบ่งแยกไว้เพื่อขาย โดยได้จัดทำถนนหรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่น ซึ่งเข้าลักษณะ เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้งนี้ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 4(4) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541
            3. กรณียกที่ดินที่เหลือจากการแบ่งเป็นแปลงย่อยขายให้แก่บุตรธิดาในปี 2545 จำนวน 49 แปลง เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้งนี้ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 4(4)แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541
เลขตู้: 69/34019

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020