เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2588
วันที่: 27 มีนาคม 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 มาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:          ในการประกอบกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ กิจการมีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
            1. ค่าทำถนนในโครงการ
            2. ค่าระบบประปา เช่น ค่าวางท่อประปา ค่าติดตั้งประปาใหม่ เป็นต้น
            3. ค่าท่อระบายน้ำ และ บ่อพัก ซึ่งจะต้องทำตามแนวถนน
            4. ค่าระบบไฟฟ้า และ ค่าปักเสาไฟฟ้า
            5. ค่าทำรั้วรอบโครงการ
            หารือว่า ค่าใช้จ่ายข้างต้นถือเป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนขายของอสังหาริมทรัพย์ หรือค่าใช้จ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน
แนววินิจฉัย:           1. กรณีค่าใช้จ่ายตาม 1. หากผู้ประกอบกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนในโครงการและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ถนนดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนตามมาตรา 65 ตรี(5) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบกิจการมีสิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าต้นทุนตามมาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527
            2. กรณีค่าใช้จ่ายตาม 2 ถึง 5 ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร หากมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงที่ดินและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างสิ่งดังกล่าวด้วย โดยเป็นการกระทำนอกที่ดินแปลงที่ขายและเป็นส่วนที่กำหนดไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันสำหรับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโครงการนั้น และเป็นส่วนที่พัฒนาแล้วพร้อมที่จะขาย ค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นมูลค่าต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์แปลงที่ขายที่ดินต่อไป
เลขตู้: 69/34016

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020