เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค0706/1822
วันที่: 3 มีนาคม 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบริจาคอาคารเอนกประสงค์ให้แก่สถานีอนามัยตำบล
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:
             บริษัท อ. ได้บริจาคอาคารเอนกประสงค์ให้แก่สถานีอนามัยตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานีอนามัยใช้เป็นสถานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 และผู้ประสบภัยธรรมชาติในลักษณะเดียวกัน โดยการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ดังกล่าวได้กระทำบนที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบล บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท ป. เป็นผู้ทำการก่อสร้างภายใต้การควบคุมงานร่วมกันของบริษัทฯ และเทศบาลตำบล เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะส่งมอบอาคารเอนกประสงค์ให้แก่สถานีอนามัยตำบล ซึ่งสถานีอนามัยตำบลจะออกหนังสือรับมอบอาคารเอนกประสงค์ที่รับบริจาคให้แก่บริษัทฯ เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป บริษัทฯ จึงขอทราบว่า อาคารเอนกประสงค์ที่บริษัทฯ บริจาคให้แก่สถานีอนามัยตำบล จะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่ นั้น ่
แนววินิจฉัย:            กรณีบริษัทฯ บริจาคอาคารเอนกประสงค์ให้แก่สถานีอนามัยตำบล เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 และผู้ประสบภัยธรรมชาติในลักษณะเดียวกัน เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ บริษัทฯ มีสิทธิหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่เกินมูลค่าต้นทุนที่เหลือของทรัพย์สินนั้น โดยนำรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร และใช้หนังสือตอบรับจากสถานีอนามัยตำบลมาประกอบเป็นหลักฐานการลงรายจ่ายด้วย
เลขตู้: 69/33939

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020