เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค0706/3141
วันที่: 17 เมษายน 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่เลิกใช้แล้ว
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(8) มาตรา 77/1(9) มาตรา 77/1(20) มาตรา 77/2 มาตรา 85/7 และมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:
            ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. แจ้งว่า เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ห้างฯ ได้แจ้งย้ายสถานประกอบการในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2547 จึงขอหารือเกี่ยวกับรายการทรัพย์สินของสถานประกอบการเดิมดังนี้
            1. ห้างฯ มีอาคารสำนักงาน ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของห้างฯ และได้คำนวณหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาอาคารโดยวิธีเส้นตรงในอัตราร้อยละ 5.0 ต่อปี แต่ปัจจุบัน อาคารสำนักงานไม่ได้ใช้งานซึ่งยังไม่ได้ขายหรือทำลาย ห้างฯ มีสิทธิคำนวณหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงานต่อไปได้หรือไม
            2. กรณีขายที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่และสินทรัพย์จำพวกอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานหรือส่วนปรับปรุงอาคารที่ห้างฯ ได้ซื้อมาโดยเสียภาษีมูลค่าเพิ่มห้างฯ ไม่สามารถแยกออกจากตัวอาคารได้ ต้องขายพร้อมกับอาคารสำนักงานจะต้องเสียภาษีอย่างไร
            3. สินทรัพย์จำพวกอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงานที่สูญหาย ชำรุด หรือไม่ได้ใช้งานลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
            4. หากห้างฯ ต้องการใช้อาคารสำนักงานเป็นสถานที่เก็บสินค้า เอกสาร อุปกรณ์สำนักงานและจดเป็นสถานประกอบการเพิ่มเติมหรือไม่
แนววินิจฉัย:            1. กรณีห้างฯ มีอาคารสำนักงานที่เป็นกรรมสิทธิ์ของห้างฯ และห้างฯ ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นแล้ว แต่ปัจจุบันอาคารสำนักงานไม่ได้ใช้งาน หรือให้บุคคลอื่นเช่า ห้างฯ ยังคงคำนวณหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ต่อไป
            2. กรณีห้างฯ ขายที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ติดกับอาคารมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากรประกอบกับมาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541
            3. กรณีห้างฯ ขายสินทรัพย์จำพวกอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานที่ไม่ได้ติดอยู่กับอาคารพร้อมที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1(8) มาตรา 77/1(9) และมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร สินทรัพย์ประเภทอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานที่ชำรุด สูญหาย หรือใช้งานไม่ได้ หากได้ทำลายหรือขายไปซึ่งทรัพย์สินนั้น ก็มีสิทธิตัดต้นทุนที่เหลืออยู่เป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
            4. กรณีห้างฯ ต้องการใช้อาคารสำนักงานเป็นสถานที่เก็บสินค้า และเอกสารอุปกรณ์สำนักงานซึ่งเข้าลักษณะเป็นสถานประกอบการตามมาตรา 77/1 (20) แห่งประมวลรัษฎากร ห้างฯ จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ก่อนวันเปิดสถานประกอบการเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 15 วัน ตามมาตรา 85/7 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 69/34084

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020