เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค0706(กม.01)/389
วันที่: 29 มีนาคม 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าบริการเชื่อมต่อข้อมูลทางโทรศัพท์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 70 และมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:
            1. บริษัทฯ จดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทยประกอบกิจการค้าปลีกปั้มน้ำมันยี่ห้อ A และร้านสะดวกซื้อยี่ห้อ B ได้จ่ายเงินค่าบริการการจัดการระบบเครือข่ายให้กับบริษัท C ซึ่งเป็นบริษัทแม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่บริษัทแม่ได้จ่ายให้แก่ เป็นค่าบริการตามสัญญา Managed Network โดยไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ตามสัญญาดังกล่าว บริษัท T จะต้องดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายการสื่อสาร E-mail และให้บริการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลแก่บริษัทในเครือของบริษัท C ในประเทศแถบเอเชียต่าง ๆ รวมทั้งในประเทศไทย โดยในสัญญากำหนดให้ บริษัท T ดำเนินการ ดังนี้
                 (1) Project Management Services ติดตั้งอุปกรณ์การสื่อสารช่องสัญญาณและวางระบบเครือข่ายการสื่อสารผ่านคู่สายโทรศัพท์ ทดสอบระบบเพื่อให้ใช้งานได้ รวมทั้งรับผิดชอบที่จะให้มีผู้จัดการช่วยเหลือและแก้ปัญหาในการติดตั้งระบบ เมื่อติดตั้งระบบแล้วต้องส่งมอบระบบให้ลูกค้าเพื่อลูกค้าใช้ในการสื่อสารระหว่างกันได้โดยตรง ซึ่งในส่วนนี้คู่สัญญาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
                 (2) Network Management Services ให้บริการการปฏิบัติการและการจัดการเครือข่าย โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้
                 - จัดหาบุคลากรที่ให้บริการต้องมีทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถในด้านการปฏิบัติการเครือข่ายเป็นอย่างดี
                 - ป้องกันความปลอดภัยการส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย ไม่ให้บุคคลอื่นทราบหรือนำข่ายสารที่ส่งผ่านระบบไปใช้
                 - จัดการความยุ่งยากในกรณีที่มีผู้แทรกแซงข้อมูลและแก้ไขความยุ่งยากนั้น
                 - รายงานข้อมูลต่าง ๆ เช่น ความขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ความพร้อมการเชื่อมต่อ การใช้แถบความถี่ และการแก้ไขปัญหา
                 - ควบคุมการบำรุงรักษาส่วนประกอบเครือข่าย
                 - กรณีมีซอฟต์แวร์ที่ออกใหม่สำหรับฮาร์ดแวร์ในส่วนประกอบเครือข่าย ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงร่างซอฟต์แวร์ให้ด้วย
            (3) Equipment Leasing การให้ใช้อุปกรณ์ระบบการสื่อสารสำหรับเครือข่าย
            (4) Lease Circuit Cost การใช้โทรศัพท์ในระบบเครือข่าย
            เมื่อบริษัท C ได้จ่ายค่าบริการดังกล่าวให้แก่ บริษัท T แล้ว จะเรียกเก็บมายังบริษัทในเครือตามสัดส่วนการใช้บริการที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มแต่อย่างใด
            2. บริษัทฯ จึงหารือดังนี้
                 2.1 การจ่ายค่าบริการเชื่อมต่อข้อมูลทางโทรศัพท์และส่งข้อมูลผ่านทางระบบของผู้รับจ้างดังกล่าว ไม่เข้าหลักเกณฑ์ค่าสิทธิตามคำจำกัดความในวรรค 2 ของข้อ 12 ค่าสิทธิ แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยและสิงคโปร์ เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ แต่เป็นเงินได้จากกำไรธุรกิจ เมื่อบริษัทฯ จ่ายค่าบริการดังกล่าวจึงไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งกรมสรรพากรใช่หรือไม
                 2.2 บริษัทต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากเป็นการให้บริการในต่างประเทศและใช้บริการในประเทศไทยตามมาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร ใช่หรือไม่
แนววินิจฉัย:            1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
                 1.1 ค่าสิทธิตามความหมายที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศ หมายถึง การจ่ายไม่ว่าชนิดใด ๆ ที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนเพื่อการใช้หรือสิทธิในการใช้ลิขสิทธิ์ใด ๆ ในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ รวมทั้งฟิล์มภาพยนตร์ และงานด้านฟิล์ม เทป หรือดิสก์ (ที่ใช้ในการกระจายเสียงของวิทยุหรือโทรทัศน์) สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผนผัง สูตรลับ หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือเพื่อการใช้หรือสิทธิในการใช้อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือเพื่อข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือทางวิทยาศาสตร
                 1.2 กรณีบริษัทฯ จ่ายค่าบริการเชื่อมต่อข้อมูลทางโทรศัพท์และส่งข้อมูลผ่านทางระบบให้แก่บริษัท C ตามข้อเท็จจริง มิใช่ค่าตอบแทนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้หรือสิทธิในการใช้อันมีลักษณะเป็นค่าสิทธิตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร และตามอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศ หากแต่เป็นค่าบริการที่เป็นเงินได้จากธุรกิจหรือการพาณิชย์ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น กรณีบริษัท C เงินได้ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินได้ดังกล่าวออกไป จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักและนำส่งภาษีแต่อย่างใด
            2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม การจ่ายเงินค่าบริการตามข้อเท็จจริงดังกล่าวให้แก่บริษัทซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายของต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เข้าลักษณะเป็นการจ่ายค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร ซึ่งได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 69/34036

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020