เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค0706/2780
วันที่: 31 มีนาคม 2549
เรื่อง:ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ข้อกฎหมาย:มาตรา 40(1) มาตรา 56 และมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:
            มีอาชีพรับจ้าง ได้รับเงินเดือนจากบริษัทในฐานะกรรมการของบริษัท และได้รับเงินบำเหน็จกรรมการจากบริษัทเดียวกันอีกส่วนหนึ่ง ท่านจึงขอทราบว่ากรณีเงินบำเหน็จกรรมการต้องนำไปคำนวณเพื่อเสียภาษีรวมกับเงินได้ของสามี หรือไม่
แนววินิจฉัย:            กรณีมีเงินได้จากเงินเดือนที่ได้รับจากบริษัทในฐานะกรรมการของบริษัท เข้าลักษณะเป็นเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร และมีเงินได้จากเงินบำเหน็จกรรมการจากบริษัทเดียวกัน เนื่องจากเงินบำเหน็จกรรมการได้รับจากผู้จ่ายเงินได้แห่งเดียวกับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร เงินบำเหน็จกรรมการที่ท่านได้รับจึงถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร มีผลให้ท่านมีสิทธินำเงินได้ดังกล่าวมาแยกยื่นรายการและคำนวณภาษีต่างหากจากสามีได้ ตามมาตรา 56 และมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 69/34047

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020