เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค0706/2773
วันที่: 31 มีนาคม 2549
เรื่อง:ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอคืนภาษีเงินได้และค่าอากรแสตมป์จากการขาย อสังหาริมทรัพย์เก่าเพื่อนำเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ใหม่
ข้อกฎหมาย:มาตรา 42(17) และมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:            นาง อ. ได้ขายบ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเวลา 6 ปี ได้ชำระภาษีเงินได้และอากรแสตมป์ที่สำนักงานที่ดินแล้ว และภายในระยะเวลาก่อนหน้านี้ไม่เกิน 1 ปี ได้ทำสัญญาซื้อขายบ้านและที่ดินจากเจ้าของโครงการหมู่บ้าน และได้จดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวกับกรมที่ดินพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการจดจำนองตามกฎหมายแล้ว นาง อ. จึงขอทราบว่า กรณีที่เจ้าของโครงการฯ ได้แยกสัญญาการซื้อขายที่ดินและสัญญาการปลูกสร้างบ้านออกจากกัน แต่โดยความเป็นจริงมีเจตนาจะซื้อบ้านใหม่เป็นที่อยู่อาศัย จะมีสิทธิขอคืนภาษีเงินได้และค่าอากรแสตมป์หรือไม่
แนววินิจฉัย:            นาง อ. ซึ่งเป็นผู้ซื้อ และบริษัทฯ ผู้ขายมีเจตนาที่จะซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน ดังนั้น จึงเป็นการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่ภายในกำหนดเวลา 1 ปี ก่อนวันที่ทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แห่งเก่า หากอสังหาริมทรัพย์ที่ขายได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยอันเป็นแหล่งสำคัญ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 125) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิมและต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2546 นาง อ. ย่อมได้รับสิทธิยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้พึงประเมินจากการขายอสังหาริมทรัพย์แห่งเก่ารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่ากับจำนวนมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์แห่งเก่า แต่ไม่เกินจำนวนมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่คือบ้านพร้อมที่ดิน ทั้งนี้ ให้ถือตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตามมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(62) แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ของนาง อ. เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานที่อยู่อาศัยอันเป็นแหล่งสำคัญที่ผู้ขายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับตามมาตรา 4(6)(ค) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร นาง อ. ซึ่งเป็นผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ จึงมีหน้าที่ต้องชำระอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสาร 28. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
เลขตู้: 69/34043

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020