เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/3239
วันที่: 20 เมษายน 2549
เรื่อง:ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขอเกษียณอายุก่อนกำหนด
ข้อกฎหมาย:ข้อ 2(36) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 151)ฯ
ข้อหารือ:             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ท. จำกัด มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเกษียณอายุเมื่อพนักงานอายุครบ 60 ปี แต่มีระเบียบภายในกำหนดให้พนักงานทุกคนที่มีอายุครบ 50 ปีขึ้นไป สามารถแสดงความประสงค์โดยแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรจะขอเกษียณอายุก่อนกำหนดได้ และพนักงานดังกล่าวจะได้รับสิทธิต่างๆ เช่นเดียวกับการเกษียณอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ โดยนายจ้างจะพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายบุคคล ซึ่งตามสัญญาจ้างแรงงานไม่ได้ระบุรายละเอียดการเกษียณอายุของพนักงาน แต่มีระเบียบของบริษัทฯ กำหนดไว้อย่างชัดเจนให้พนักงานสามารถขอเกษียณอายุก่อนกำหนดได้ บริษัทฯ จึงขอทราบว่า
            1. กรณีพนักงานแสดงความประสงค์ขอเกษียณอายุก่อนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(36) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 151) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ สำหรับกรณีลูกจ้างออกจากงานเพราะเกษียณอายุ ทุพพลภาพหรือตาย ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549 หรือไม่
            2. กรณีพนักงานที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และได้รับอนุมัติให้เกษียณอายุก่อนกำหนดจากนายจ้างได้ตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น พนักงานยังคงมีภาระต้องเสียภาษีเงินได้ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามปกติ หรือไม่
แนววินิจฉัย:            กรณีบริษัทฯ มีข้อบังคับการเกษียณอายุของพนักงานเมื่อมีอายุครบ 60 ปี การที่พนักงานออกจากงานตามโครงการให้พนักงานออกจากงานก่อนเกษียณอายุ กรณีไม่เข้าลักษณะการออกจากงานเพราะเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตามข้อ 1(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 151)ฯ ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549 ดังนั้น เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่พนักงานจะได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2 (36) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ
            อย่างไรก็ดี หากตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้พนักงานเกษียณอายุครบ 60 ปี หรือเกษียณอายุก่อนครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ต่อมาบริษัทฯ กับพนักงานมีการตกลงกันภายหลัง เพื่อให้พนักงานออกจากงานตามโครงการออกจากงานก่อนเกษียณอายุ และหากอายุของพนักงานดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 151)ฯ ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549 เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่พนักงานได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก็จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(36) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ2544
เลขตู้: 69/34099

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020