เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค0706/2782
วันที่:31 มีนาคม 2549
เรื่อง:ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอยกเว้นภาษีเงินได้ชาวต่างชาติ
ข้อกฎหมาย:มาตรา 42(10) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:            มูลนิธิเป็นหน่วยงานภาคเอกชน ที่ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส มูลนิธิฯ ได้รับอาสาสมัครชาวต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลืองานในโครงการต่างๆ หลายพื้นที่ที่มูลนิธิฯ ดำเนินการ ปัจจุบันมีทั้งหมด 30 ท่าน อาสาสมัครฯ เหล่านี้ไม่ได้รับค่าจ้างใดๆ เพียงแต่มีค่าตอบแทนบ้างในบางโครงการ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ออกหนังสือยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับอาสาสมัครฯ ทั้ง 30 ท่าน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการขอต่อวีซ่า และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป
แนววินิจฉัย:             เงินค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 42(10) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น อาสาสมัครฯ จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่อย่างใด
เลขตู้:69/34049

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020