เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค0706/2553
วันที่:24 มีนาคม 2549
เรื่อง:อากรแสตมป์ กรณีการทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา
ข้อกฎหมาย:มาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:            สำนักฯ ได้ทำสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยฯ เป็นที่ปรึกษาในโครงการสำรวจและศึกษาวิจัยเรื่องการเกษตรในพื้นที่ทำการเกษตรของกรุงเทพมหานคร เขต ภายในวงเงิน 8,153,200 บาท ระยะเวลาดำเนินการภายใน 180 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา เนื่องจากตามข้อ 2 (3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสารบางลักษณะ ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2538 กำหนดว่า กรณีการจ้างทำของเฉพาะที่รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์บริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ว่าจ้างและมีสินจ้างตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป ให้ชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์ แต่สำนักฯ ได้รับแจ้งจากหาวิทยาลัยฯ ว่า สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐบาล ได้รับยกเว้นอากร ตามมาตรา 3 และมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร จึงขอทราบว่า สัญญาจ้างตามข้อเท็จจริงดังกล่าวได้รับยกเว้นการเสียอากรหรือไม่
แนววินิจฉัย:            สัญญาจ้างที่ปรึกษาดังกล่าว เป็นสัญญาจ้างทำของ เข้าลักษณะแห่งตราสาร 4. จ้างทำของแห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ซึ่งผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเสียอากรแสตมป์ แต่โดยที่ผู้รับจ้างในกรณีดังกล่าว ได้แก่ มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นนิติบุคคลและมีฐานะเป็นกรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงเข้าลักษณะฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นรัฐบาลและไม่เข้าลักษณะเป็นองค์การของรัฐบาลที่ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบการพาณิชย์ จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์สำหรับสัญญาจ้างทำของดังกล่าว ตามมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้:69/34029

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020