เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค0706/พ./2735
วันที่:21 มีนาคม 2549
เรื่อง:ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีกิจการให้เช่าเรือ และการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย:มาตรา 80/1(2) และมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีฯ (ฉบับที่ 105) พ.ศ. 2534
ข้อหารือ:            บริษัท ต. จำกัด ขอหารือเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีกิจการให้เช่าเรือ และขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัท ท. จำกัด ซึ่งประกอบกิจการให้เช่าเรือโดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัท ท. ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 ได้ซื้อเรือจำนวน 2 ลำ ในราคาลำละ 900,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าให้กรมศุลกากรเป็นเงินจำนวน 2,880,487.00 บาท และ 2,936,501.00 บาทตามลำดับ และได้นำเรือทั้งสองลำให้บริษัทในประเทศปานามาเช่า เพื่อทำการประมงในเขตน่านน้ำสากล (นอกเขตน่านน้ำไทย) จึงหารือว่า
            (1) การให้บริการเช่าเรือของบริษัท ท. ถือเป็นการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศซึ่งได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ใช่หรือไม่
            (2) บริษัท ท. มีสิทธิขอคืนภาษีซื้อที่เกิดจากการนำเข้าเรือ รวมถึงภาษีซื้ออันเกิดจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการเพื่อนำมาใช้ในกิจการให้เช่าเรือ ใช่หรือไม่
แนววินิจฉัย:            1. กรณี บริษัท ท. ได้ให้บริษัทในประเทศปานามาเช่าเรือ เป็นกรณีบริษัท ท. นำทรัพย์สินในราชอาณาจักรให้บริษัทต่างประเทศเช่าทำการประมงในเขตน่านน้ำสากล เข้าลักษณะเป็นการให้บริการที่ทำในราชอาณาจักร และมีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ซึ่งบริษัท ท. ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 2(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105) เรื่อง กำหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2543
            2. กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากนำเข้าเรือ และภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการที่เกี่ยวกับเรือของบริษัท ท. หากเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวกับกิจการโดยตรงกับการประกอบกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัท ท. มีสิทธินำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากรได้
เลขตู้:69/34038

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020