เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/3805
วันที่: 3 เมษายน 2549
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรับจ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10) มาตรา 77/2 และมาตรา 81(1)(ฐ) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:            มีอาชีพรับจ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทำสัญญาจ้างกับการไฟฟ้านครหลวง เพื่อไปดำเนินการติดตั้งตามสถานที่สำคัญต่างๆ ของทางราชการ โดยรับจ้างเป็นครั้งคราวตามสัญญาจ้างแต่ละครั้ง มีหน้าที่นำเอาอุปกรณ์ที่การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้จัดหามาทั้งหมดไปติดตั้ง โดยจะได้รับค่าจ้างเมื่อทำงานแล้วเสร็จตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด แต่ต้องรับผิดชอบในกรณีอุปกรณ์สูญหาย หารือว่า สัญญาจ้างทำของดังกล่าวเป็นการให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1)(ฐ) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย:             กรณีทำสัญญาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง ตามข้อเท็จจริงเข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ เป็นสัญญาที่ตกลงเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาให้ผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จของงานที่ทำ และถือเป็นการให้บริการซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ตามมาตรา 77/1 (10) และมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร มิใช่เป็นการให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงานที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1)(ฐ) แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
เลขตู้:69/34652

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020