เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค0706/2695
วันที่:29 มีนาคม 2549
เรื่อง:ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริษัทควบเข้ากัน
ข้อกฎหมาย:มาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:            บริษัทฯ แจ้งว่า ตามที่บริษัท ท. ขอหารือเรื่อง ภาษีและการออกเอกสารในกรณีบริษัทควบรวมตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กรณีการควบเข้ากันของบริษัท ท. กับบริษัท ป. ซึ่งทั้งสองบริษัทได้ควบกันแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 และใช้ชื่อว่า บริษัทฯ โดยกรมสรรพากรได้มีหนังสือตอบ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ ขอหารือเพิ่มเติม เพื่อความชัดเจนเรื่องใบกำกับภาษีซื้อในนามบริษัทเก่า ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ออกใบกำกับภาษีและลงวันที่ก่อนการควบบริษัท บริษัทฯ จึงมีสิทธินำใบกำกับภาษีดังกล่าวไปหักจากภาษีขายของสำนักงานใหญ่หรือสาขานั้น ๆ ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร โดยไม่จำต้องให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ที่ระบุชื่อบริษัทฯ ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย:            กรณีบริษัท ท. กับบริษัท ป. ซึ่งเป็นบริษัทเก่าได้ซื้อสินค้าหรือรับบริการไปแล้วก่อนวันที่จดทะเบียนควบบริษัทและได้รับใบกำกับภาษีซื้อในนามบริษัทเก่า ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าหรือให้บริการได้ออกใบกำกับภาษีและลงวันที่ก่อนการควบบริษัท ให้บริษัทฯ มีสิทธินำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีนั้นมาหักในการคำนวณภาษีตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากรได้ โดยบริษัทฯ จะต้องให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จัดทำใบกำกับภาษีดำเนินการยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม และจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ที่ถูกต้อง โดยระบุชื่อบริษัทฯ เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการดังนี้
เลขตู้:69/34033

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020