เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/3072
วันที่:12 เมษายน 2549
เรื่อง:ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณมูลค่าของฐานภาษีสำหรับการให้บริการระบบสาธารณูปโภค
ข้อกฎหมาย:มาตรา 77/1(10) มาตรา 78/1(1) และมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:            บริษัท H จำกัด (มหาชน) และ กนอ. ได้ทำสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรม โดยมีข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
            1. กนอ. ตกลงให้บริษัทฯ เข้าร่วมดำเนินงานโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เนื้อที่รวม 2,000 ไร่ โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาที่ดินและลงทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ฝ่ายเดียว ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำและความเห็นชอบของ กนอ. เมื่อบริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาที่ดินแล้วเสร็จตามโครงการ บริษัทฯ จะต้องโอนบรรดาอสังหาริมทรัพย์ ส่วนควบ และอุปกรณ์ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในส่วนที่แล้วเสร็จนั้นให้แก่ กนอ. โดยไม่คิดค่าตอบแทน ยกเว้นที่ดินส่วนที่จะขายให้แก่ผู้ซื้อ และ กนอ. จะเป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอื่นๆ โดยบริษัทฯ ต้องชำระค่าบริหารโครงการและค่าบำรุงรักษาให้แก่ กนอ. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 61,000,000.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระเงินงวดที่ 1 ให้แก่ กนอ. แล้ว จำนวน 5,000,000.00 บาท คงค้างชำระตามสัญญาอีกจำนวน 56,000,000.00 บาท
            2. ต่อมาบริษัทฯ มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการร่วมดำเนินงานตามสัญญาใหม่ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอื่นๆ โดยไม่ต้องโอนบรรดาอสังหาริมทรัพย์ ส่วนควบและอุปกรณ์ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคฯ ให้แก่ กนอ. ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่คณะกรรมการ กนอ. มีมติให้ กนอ. ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาได้ โดย ณ วันทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้นำเงินที่บริษัทฯ ได้ชำระไว้ตามสัญญาเดิมมาหักกลบลบกันกับจำนวนเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของ กนอ. คงเหลือเป็นเงินที่บริษัทฯ ต้องชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมดำเนินงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,077,497.91 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)กนอ. จึงขอทราบว่า กรณีดังกล่าว กนอ. จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับบริษัทฯ โดยคำนวณมูลค่าของฐานภาษีสำหรับการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ จากค่าใช้จ่ายในการร่วมดำเนินงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,077,497.91 บาท ถูกต้องหรือไม
แนววินิจฉัย:            กรณีตามข้อเท็จจริงข้างต้น บริษัทฯ ต้องชำระเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมดำเนินงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ ให้กับ กนอ. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,077,497.91 บาทเข้าลักษณะเป็นการให้บริการ ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระราคาค่าบริการ เว้นแต่กรณีที่ได้ออกใบกำกับภาษี หรือได้ใช้บริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่นเกิดขึ้นก่อนได้รับชำระราคาค่าบริการ ก็ให้ถือว่า ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระทำนั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา 77/1(10) และมาตรา 78/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยฐานภาษีสำหรับการให้บริการดังกล่าว ได้แก่ มูลค่าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการได้รับหรือพึงได้รับจากการให้บริการตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น กนอ. จึงต้องนำมูลค่าทั้งหมดตามสัญญาที่ กนอ. ได้รับหรือพึงได้รับตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ มาถือเป็นฐานภาษีในวันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตามมาตรา 78/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร และ กนอ. มีสิทธิเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับบริษัทฯ เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าทั้งหมดตามสัญญาที่ กนอ. ได้รับหรือพึงได้รับตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ ตามมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้:69/34078

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020