เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค0706/3075
วันที่:12 เมษายน 2549
เรื่อง:ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายหนังสือหรือโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน
ข้อกฎหมาย:มาตรา 81(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:            บบริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม จำนวน 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้และโปรแกรมภาษาอังกฤษ จำนวน 2 โปรแกรม รวมกันมากกว่า 1,000 โปรแกรม ใช้ศึกษาได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นอุดมศึกษา สื่อการเรียนการสอนดังกล่าวมีเนื้อหาใช้เสริมการเรียนการสอนได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการนำเสนอด้วยภาพและเสียง สามารถใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้เพิ่มเติมของนักเรียนได้ โดยผ่านการพิจารณา ตรวจ และประเมินผลจากกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร แล้ว บริษัทฯ จึงขอทราบว่า การจำหน่ายหนังสือ หรือจำหน่ายโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับหนังสือคู่มือประกอบที่มีเนื้อหาเดียวกัน และจำหน่ายในราคารวมโดยมิได้แบ่งแยกราคา จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย:            กรณีบริษัทฯ จำหน่ายหนังสือหรือจำหน่ายโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับหนังสือคู่มือประกอบที่มีเนื้อหาเดียวกัน และจำหน่ายในราคารวมโดยมิได้แบ่งแยกราคา เข้าลักษณะเป็นการขายตำราเรียน บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้:69/34081

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020