เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/3462
วันที่: 28 เมษายน 2549
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอาคารโรงแรมเก่าพร้อมที่ดิน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:            สรุปได้ว่า บิดาของนางสาว ก. ได้ประมูลซื้ออาคารโรงแรมเก่าพร้อมที่ดินจากกรมบังคับคดีเมื่อปี พ.ศ.2546 อาคารดังกล่าวมิได้เปิดดำเนินการเป็นเวลากว่า 8 ปีแล้ว ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม บิดาของนางสาว ก. ได้ใช้อาคารดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัย โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปีแล้ว และในปี พ.ศ.2549 บิดาของนางสาวก. มีความประสงค์จะขายอาคารพร้อมที่ดินดังกล่าวให้กับนิติบุคคลอื่น จึงหารือว่า การขายอาคารโรงแรมพร้อมที่ดินดังกล่าว จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
แนววินิจฉัย:            กกรณีตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาคารโรงแรมนั้นเคยใช้ประกอบกิจการโรงแรม แต่ไม่ได้เปิดดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 8 ปีแล้วและไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ต่อมาในปี พ.ศ.2546 บิดาของนางสาว ก. ได้ซื้ออาคารโรงแรมดังกล่าวพร้อมที่ดิน โดยมิได้นำอาคารโรงแรมไปใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม แต่มีความประสงค์ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีหลักฐานการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในอาคารหลังดังกล่าวในวันที่ 27 มีนาคม 2547 ดังนั้น เมื่อบิดาของนางสาว ก. ขายอาคารพร้อมที่ดินดังกล่าวนั้นไปในปี พ.ศ.2549 จึงมิใช่การขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ในการประกอบกิจการ อันเข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 และโดยที่บิดาของนางสาว ก. ได้ใช้อาคารโรงแรมดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยโดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น การขายอาคารโรงแรมพร้อมที่ดินดังกล่าว จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 4(6)(ค) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541
เลขตู้:69/34139

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020